Samverkan för fler i arbete

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växeln har öppet måndag-fredag: 7.30-16.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Med anledning av Coronasituationen har kommunhuset begränsade öppettider under en period:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Kommunhusets ordinarier öppettider:
Måndag-torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Team-Arbete

30 augusti 2019

Näringsliv och arbete

Arbetsmarknadsenheten i Karlsborg har tidigare legat under KUB (Karlsborg utvecklingsbolag), men ingår sedan ett drygt år i kommunen organisation och kommunledningsförvaltningen. 1 augusti tillträdde Kristian Lagerström som arbetsmarknadschef och nu pågår ett arbete med att utveckla verksamheten och samverkan för att fler ska få ett arbete och en egen försörjning. Detta sker samtidigt som den viktigast samarbetsparten arbetsförmedlingen genomgår en stor förändring.

Arbetsförmedlingens radikala omorganisation får konsekvenser

En av arbetsmarknadsenhetens finansiella hörnstenar kommer av samarbeten och uppdrag kopplat till arbetsförmedlingen. På grund av den stora omställning arbetsförmedlingen genomgår har kontaktytorna mot arbetsförmedlingen och flödet av deltagare avstannat nästan helt. Detta sker samtidigt som vi har en ökning av personer som ansöker om försörjningsstöd och som har ett stort behov av insatser för att förflytta sig till arbete eller studier.

Personer med ekonomiskt bistånd en prioriterad grupp

Vi har en tydlig viljeinriktning att hitta en välfungerande och effektiv samverkan med Socialtjänstens IFO-enhet. Med anledning av det genomför vi nu lära-känna-samtal med samtliga som har ekonomiskt bistånd som anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta för att kunna göra en analys av målgruppens samlade behov och se hur vi bäst ska använda våra resurser. Som verktyg för kartläggning och struktur av samtalen använder vi oss av något som vi kallar jobbnycklar.

Nytt verksamhetssystem införs

Beslut har tagits om att införa ett med socialtjänsten gemensamt dokumentationssystem. Implementeringen är redan igång och planen är att det ska gå i full drift 2 januari. Systemet kommer underlätta och effektivisera både handläggning och kommunikation och gör oss väl rustade för att kunna växla upp vår verksamhet när arbetsförmedlingens omställning faller på plats.

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet ska göra skillnad

Vi arbetar med en klar målsättning att det vi gör ska ha en effekt och på något sätt göra skillnad - både för den enskilde människan men också för Karlsborg. Vi behöver ständigt tänka nytt och vara uppfinningsrika för att hitta nya vägar och nya sätt att ta oss de utmaningen som det innebär. Vi ser över alla våra kostnader samtidigt som vi utvecklar vår verksamhet för att långsiktigt kunna bidra till att ett hållbart samhälle, ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Samverkan, samverkan, samverkan

Kärnan i arbetsmarknadsenhetens verksamhet är att på olika sätt hjälpa människor som behöver hjälp och stöd för att förflytta sig till eller närmare ett arbete. Vårt kraftfullaste verktyg för detta är en egen praktisk verksamhet som utför olika typer av uppdrag åt kommunens enheter och kommunala bolag, föreningar och ibland även företag och privatpersoner. Vi vill inte på något sätt konkurrera med näringslivet, tvärtom stötta med tex kompetensförsörjning och insatser som bidrar till att boende och besökare får en bra upplevelse av Karlsborg. Andra verktyg för denna förflyttning är:

 

  • Kartlägga arbetsförmåga
  • Utforma personliga handlingsplaner
  • Ge möjlighet till arbetsträning och praktik
  • Handleda via jobbsökning och i kontakt med myndigheter
  • Ge arbets- och eller studievägledning
  • Göra täta uppföljningar
  • Motiverande samtal
  • Matchning gentemot praktikplats och anställning
  • CV skrivning