Vårdnad, boende och umgänge

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärenden dagtid kontakta kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar, nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
OBS! Under situationen med coronaviruset tas inga spontanbesök emot. Kontakta IFO för att boka besök eller för att boka ett digitalt besök.

Ordinarie öppettider receptionen:
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Familj som pappfigur delas med kniv

Vid en separation kan ni som föräldrar behöva hjälp med att komma överens om vårdnaden, boendet och umgänget med barnen.

Domstolen lägger sig som regel inte i frågor rörande vårdnad, boende, umgänge eller underhåll om inte någon av föräldrarna begär det.

Samarbetssamtal

Separerade föräldrar kan delta i samarbetssamtal. Syftet är att ni ska komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning.

Samarbetssamtal är frivilliga och sker på initiativ från föräldrarna. Domstol kan hänvisa föräldrar till samarbetssamtal men föräldrarna måste själva vilja delta.

Samarbetssamtal är en slags medling, där båda föräldrarna ska vara beredda att överväga olika alternativ. Handläggare på socialtjänsten styr samtalet men det är ni föräldrar som tar besluten. Det ni kommer fram till kan skrivas ned i ett avtal (se under rubriken avtal nedan).

Se även broschyr "Samarbetsavtal" från socialstyrelsen,  broschyren finns under dokument.

Kontakta socialtjänsten om du är intresserad av samarbetssamtal.

Avtal

Föräldrar som är överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska utformas kan skriva ner det i ett avtal. Avtalet ska godkännas av socialtjänsten om det är till barnets bästa. Avtal godkända av socicaltjänsten är juridiskt bindande och har samma verkan som en dom. 
Kontakta socialtjänsten om ni vill skriva avtal.

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till skatteverket i de fall då det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden.

Tvist i domstol

Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge kan en av föräldrarna lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för att domstolen ska fatta beslut i föräldrarnas ställe. Som regel har samarbetssamtal prövats innan frågan drivs vidare till domstol.

Tingsrätten kan begära en utredning av socialnämnden. Den ska mynna ut i en bedömning om vad som är till barnets bästa. I avvaktan på ett slutligt beslut kan tingsrätten fatta ett så kallat interimistiskt (tillfälligt) beslut.

Utredning

På familjerättsenheten utreds frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol. Syftet med utredningen är att domstolen ska få ett beslutsunderlag. Utredningen fokuserar på barnets behov.