Stöd och behandling

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärenden kontakta kommunens växeln, klockan 07.30-16.00.
Utöver ovanstående tider är socialjouren tillgänglig på nätter och helger, via polis 114 14, för akuta anmälningar. Dessa anmälningar kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: kl. 9.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Stöd och behandling kan du som vuxen med beroende eller missbruksproblem ansöka om.

Stödet är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Efter ansökan görs en utredning och denna ligger till grund för det beslut som fattas. 

När en insats beviljas på hemmaplan görs en planering i samråd mellan den enskilde, handläggaren på socialtjänsten och eventuella andra parter. Samtliga insatser som beviljas är frivilliga och sker i samråd mellan personalen på socialtjänsten och den enskilde.

Då en insats beviljats görs en behandlingsplanering tillsammans med dig. Vi erbjuder olika möjligheter till behandling. Behandlingen görs enligt kända metoder och erfarenheter.

Du kan bland annat få beviljat:

  • stödsamtal
  • motiverande samtal
  • insatser från vårt öppenvårdsteam på individ- och familjeomsorgen

Vi försöker så långt som möjligt utforma insatserna så att de stämmer in i din vardag.

Vid stora behov av behandling kan tvångslagstiftningen, lagen om vård av missbrukare, LVM bli aktuell. Denna lag tillämpas om du är till fara för dig själv eller någon annan och inte själv förstår faran med ditt missbruk.

Vad kostar insatserna?

Insatserna är kostnadsfria.