Vår värdegrund

All aktivitet inom Volontär Karlsborg utgår från FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

Volontär Karlsborgs värdegrund

All aktivitet inom Volontär Karlsborg utgår från FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. De uttrycker demokratiska fri- och rättigheter och alla människors lika värde oavsett kön, etnisk eller politisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.