"" Bygga, bo & miljö

Flytta till Karlsborg

Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget intill Vätterns strand. Här finns det mesta ifråga om god boendemiljö, vacker natur, båt- och friluftsliv och en väl utbyggd samhällsservice. Nyfiken, intresserad av att flytta hit? Här får du information och inspiration!

Samhälls-
planering

Samhällsplanering handlar om hur och till vad mark- och vattenområden ska användas. Det kan gälla allmän platsmark som exempelvis gator, torg och parker, och kvartersmark för bebyggelse och anläggningar, som exempelvis bostäder, handel och industri.

Fastigheter och lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet kan det höra byggnader, skog och vatten med mera.

Bostäder och lediga tomter

I Karlsborgs kommun har du goda möjligheter att hitta den boendeform som passar dig bäst, oavsett om du vill bo i villa eller i lägenhet med bostads- eller hyresrätt.

Bygglov och anmälan

Ska du bygga ett nytt hus, bygga till, installera solceller eller eldstad? Här hittar du information inför ditt bygglov eller anmälan.

Brandskydd och sotning

Kontroll av brandskydd och sotning inom Karlsborgs kommun sköts av Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS).

Bredband och fiberutbyggnad

Här hittar du mer information om fiberanslutning och utbyggnaden av stadsnätet i Karlsborg och Skaraborg.

Energi och klimat

I arbetet för att skapa ett hållbart samhälle är energifrågan en viktig del. Dels att minska användningen av energi, att energieffektivisera, men också att styra energianvändningen dit den bäst behövs så att energin används effektivt.

Avfall och återvinning

Det är viktigt att vi tar hand om våra sopor på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Avfallshanteringen i Karlsborgs kommun sköts av ett kommunalförbund som heter Avfall & Återvinning Skaraborg.

Vatten och avlopp

Karlsborgs kommun ansvarar för leverans av vatten, hanteringen av avloppsvatten och skötsel och underhåll av vatten- och avloppsledningar.

Djur, miljö och hälsoskydd

En stor del av tiden tillbringar vi människor inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och välbefinnande. Problem med inomhusmiljön kan till exempel vara radon, fukt, mögel eller dålig ventilation.

Hållbart Karlsborg

Hållbart Karlsborg är en plattform som ska skapa förutsättningar för att med gemensamma krafter driva ett lokalt omställningsarbete mot ett hållbart samhälle. Tanken är att involvera alla aktörer - invånare, företagare och föreningar. Genom ett tydligt fokus på samverkan ska Hållbart Karlsborg ge möjlighet till kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte, kommunikation och metodutveckling.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies