För dig som har frågor kring ekonomi

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Ekonomiska frågor kan ta stor plats för anhöriga. Det kan handla om att ens egen ekonomi blir påverkad för att man till exempel inte kan ta hand om sin närstående utan att gå ner i arbetstid. Det kan också vara så att man på olika sätt behöver hjälpa den närstående med hantering av dennes ekonomi och för att möjliggöra detta behöver man ofta ordna vissa praktiska saker.

Beroende på den närståendes situation och sjukdom ser behoven olika ut för olika anhöriga. 

Som anhörig behöver man komma fram till (tillsammans med den närstående om det är möjligt) vad som behövs för den ekonomiska hanteringen och vara förberedd för vad som krävs vid eventuella försämringar av den närståendes förmåga att klara sig själv.

Det finns många olika delar när det gäller ekonomiska frågor som kan vara bra att fundera kring och klarlägga. Nedan följer några tips samt hänvisningar till hemsidor som tar upp en del av dessa frågor.

Tips

• Fundera kring vad för form av fullmakt, framtidsfullmakt med mera som kan vara angeläget för er (se nedan för mer info).

• Säkerställ att det finns giltig ID-handling. Om ett körkort dras in på grund av sjukdom är det bra att se till så det finns en annan form av ID-handling.

• Prata med din bank kring vad de har för riktlinjer gällande fullmakter med mera, det kan skilja sig från bank till bank.

• Kontrollera digitala fakturor och se om det finns fakturor som behöver ställas om. Avslut av digitala brevlådor behöver göras tidigt, annars finns en risk att du som anhörig i ett senare skede inte har koll på att din närstående fått fakturor och inte heller kommer åt dem eftersom den närståendes BankID behövs för att logga in. 

Information och stöd

• På Svenska bankföreningens hemsida finns information om vad som gäller när man ska hantera bankärenden för annans räkning. Där finns en 17 minuter lång informationsfilm som ger dig en snabbutbildning om skillnad på anhörigbehörighet, god man, förvaltare och framtidsfullmakt. På den hemsidan finns även faktablad och mallar för bland annat fullmakt.

• Här finner du mer information gällande överförmyndare, god man respektive förvaltare: Överförmyndare, god man och förvaltare

• På webbplatsen för Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se) har Demensförbundet information om hur man gör bankärenden för annans räkning. Där finns även en föreläsning i ämnet på 42 minuter. Där finns också en fördjupning om lag och rätt.

• Närståendepenning är pengar som du får för att vara hos en närstående person som är svårt sjuk. Med svårt sjuk menas att sjukdomen är ett påtagligt hot mot hens liv. Mer info om krav samt ansökan finns på Försäkringskassans webbplats.

• På följande sidor finns information gällande ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd respektive budget- och skuldrådgivning.

• Är du 65+ och har låg pension så kanske du kan ha rätt till bostadstillägg. Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.