Aktuell översiktsplan

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Folder framsida Vision 2020

Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring" av den fysiska miljön. Planen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen kan också innehålla kommunens vision på området och vara dess strategiska dokument för den framtida utvecklingen.

Befintlig översiktplan för Karlsborg är antagen i oktober 2014, men nu pågår ett stort arbete med att förnya den och på den här sidan får du mer information om detta. 

Utgångspunkten för översiktsplanen är kommunens vision 2020. Den pekar ut fyra prioriterade insatsområden:

  • Leva och bo
  • Kommunikationer
  • Upplevelser
  • Karlsborgs centrum.

Översiktsplanen är utformad för att 

  1. Redovisa hur hänsyn tas till riksintressen, förordningar och övriga planeringsförutsättningar 
  2. Redogöra för hur den övergripande planeringen samordnas 
  3. Redovisa delprojekt och nyckelprojekt som kan påbörja och driva utvecklingen av kommunen för att nå visionernas mål