Revisionen

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner samt pröva ansvarstagandet.

Revisionen granskar på kommunfullmäktiges uppdrag. Revisorerna är förtroendevalda och de biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Revisionens uppgift

Revisorerna ska, enligt kommunallagen, varje år granska den verksamhet som kommunstyrelsen, nämnderna och kommunägda bolag utövar. 

Revisorerna granskar om verksamheten lever upp till kommunfullmäktiges mål, beslut, riktlinjer, gällande lagstiftning och att verksamheten klarar att genomföra sitt uppdrag med tillgängliga resurser.

Revisorerna granskar att budget och uppföljning utförs så att den kan ligga till grund för styrning och ledning samt att den interna kontrollen är aktiv och ändamålsenlig så att den förebygger, upptäcker och åtgärdar brister.

Revisorerna granskar även om resultatet i kommunens delårsrapporter och årsbokslut överensstämmer med de mål kommunfullmäktige beslutat om.

Oberoende revisorer

Revisionen består av ledamöter som väljs av kommunfullmäktige. Flertalet av ledamöterna väljs ur den politiska minoriteten och även ordföranden väljs ur minoriteten.

Revisorerna agerar oberoende. Det betyder att revisorerna eller närstående, inte kan väljas in i kommunfullmäktige eller nämnd samtidigt som de är revisorer. Revisorerna granskar självständigt och även om de utsetts och är medlemmar i politiska partier, är de partipolitiskt obundna i sitt uppdrag som revisorer.

Revisorerna har stöd i granskningsarbetet av sakkunniga biträden. De sakkunniga biträdena utför, på uppdrag från revisorerna, fördjupade granskningar.

Granskning

Revisorernas uppdrag är att varje år granska all kommunal verksamhet. 

Varje år genomför revisorerna ett antal fördjupade granskningar. De fördjupade granskningarna genomförs på revisorernas uppdrag av de sakkunniga biträdena.

Utöver de fördjupande granskningarna gör revisorerna andra kontroller som att träffa nämnder och tjänstepersoner, läsa protokoll och andra handlingar samt att göra studiebesök.

Revisionsskrivelse och revisionsberättelse

När en granskning är genomförd och godkänd av revisionen skriver revisorerna en revisionsskrivelse där deras sammanfattande synpunkter och eventuell kritik presenteras. Revisionsskrivelsen skickas sedan till den ansvariga nämnden så att den kan besvara synpunkterna. Granskningen och revisionsskrivelsen lämnas även till kommunfullmäktige för kännedom.

Varje år efter att revisionen granskat kommunens årsbokslut skriver revisorerna en revisionsberättelse där årets granskningar sammanfattas. Där kan revisorerna rikta anmärkningar mot nämnder, beredningar och enskilda förtroendevalda. Revisionerna uttalar sig även i frågan om de tycker att nämnderna och kommunstyrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte.

Ledamöter

Revisionen har 5 ledamöter. Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter till revisionen.

 

Lista och kontaktuppgifter över förtroendevalda i Karlsborgs kommun – välj informationstyp ”Förtroendevalda”