Områdesbestämmelser

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Med hjälp av områdesbestämmelser kan man reglera vissa förhållanden i ett område utan att ta med alla detaljer. Områdesbestämmelser kan gälla byggnadsareor för fritidshus, skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller liknande.

Områdesbestämmelser är inte lika omfattande som detaljplaner och ger inte heller någon garanterad byggrätt. Områdesbestämmelserna är juridiskt bindande och upprättas på samma sätt som detaljplaner.

Områdesbestämmelser är en bindande planform fast enklare. Den kan upprättas för ett begränsat område som saknar detaljplan. Avsikten är att säkerställa syften i kommunens översiktsplan, eller säkerställa riksintressen gällande naturresurser eller liknande.

Områdesbestämmelserna kan också användas för att reglera befintliga förhållanden t ex för att skydda eller bevara byggnader eller värdefulla miljöer. Den kan också reglera bebyggelsens utformning i värdefulla miljöer och för att minska eller utöka bygglovplikten. Den kan också förhindra förändringar, i avvaktan på att detaljplan kan upprättas. 

Mer information om områdesbestämmelser hittar du på Boverkets webbplats.