Elevresor gymnasium

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Här hittar du information om regler och villkor gällande elevresor för gymnasieelever boende i Karlsborgs kommun.

Skolskjutsreglemente för gymnasieelever

Barn- och utbildningsnämnden antog från och med läsåret 2011/2012 ett nytt skolskjutsreglemente. Eleven behöver inte göra någon ansökan hos kommunen utan får sitt busskort genom skolan. Om särskilda förhållanden föreligger måste dock skriftlig ansökan lämnas - ansökan finns under blanketter. Adress dit ansökan ska skickas finns på blanketten. Om du har några frågor, så ta gärna kontakt med kontaktpersonen.

Utdrag ur skolskjutsreglementet

Kommunen ersätter gymnasieelever för dagliga resor mellan hemmet och skolan med utgångspunkt från elevens folkbokföringsadress. För att en elev ska vara berättigad till ersättning ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-, cykel eller bilväg) från hemmet till skola/hållplats, minst vara:

Avstånd till skolan: 6 km

Avstånd till hållplats: 6 km

 
Ersättningen för reskostnader sker i form av busskort för resa inom reguljär kollektivtrafik. I de fall avståndet till närmaste hållplats är längre än vad avståndsreglerna anger kan elev ansöka om anslutningsersättning för egna resor. Ersättningen betalas för max två enkelresor till och från hållplatsen per skoldag enligt den skattefria delen av den statliga milersättningen.

Gymnasieelever kan efter förfrågan hos kollektivtrafikenheten få tillstånd att åka med skolskjuts för grundskolan och gymnasiesärskolan i mån av plats i fordon som ändå går förbi och där det inte innebär några extra kostnader för kommunen.