Överklaga beslut

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga. Din överklagan ska ställas till förvaltningsrätten men skickas till kommunen inom tre veckor efter att du fått beslutet.

Överklagande enligt förvaltningslagen

Enligt förvaltningslagen kan du överklaga beslut som fattas med stöd av speciallagar, exempelvis socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och skollagen. Av speciallagarna framgår vilka beslut som är överklagningsbara. Vid den här typen av överklaganden görs en prövning av om beslutet var felaktigt.

Den här typen av beslut kan bara överklagas av dig som berörs av det. Överklagandet ska vara skriftligt och lämnas in till kommunen inom tre veckor från den dag då du tagit del av beslutet. Den som fattat beslutet kan antingen ompröva beslutet eller stå fast vid det. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten.

Överklagande enligt kommunallagen, kommunalbesvär

Beslut som fattas enligt kommunallagen överklagas genom kommunalbesvär. Det innebär att det görs en prövning av om ett beslut fattats på rätt sätt eller om  kommunen har överskridit sina befogenheter.

Ett kommunalt beslut överklagas hos förvaltningsrätten och kan upphävas om:

  • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • Beslutet inte är en kommunal angelägenhet
  • Beslutet överskrider fullmäktiges eller nämndens befogenheter
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning

Överklagan innebär en prövning om beslutets laglighet och får bara göras av kommunmedlem. Medlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad och betalar skatt i kommunen.

Överklaga skriftligt till förvaltningsrätten i Jönköping

Om du vill överklaga ett kommunalt beslut som är fattat i Karlsborgs kommun ska du skriva till förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet men inte fatta något nytt beslut.

Ange vilket beslut du vill överklaga och vilka omständigheter du stöder dig på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Laga kraft

Om ett överklagande inte inkommit inom tidsfristen vinner beslutet eller domen laga kraft. Ett beslut som vunnit laga kraft går inte att överklaga till förvaltningsdomstol.