Ekonomisk ersättning

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

För att det inte ska finnas ekonomiska hinder för att engagera sig i den kommunala politiken har förtroendevalda, enligt kommunallagen, rätt till skälig ersättning när förtroendevalda fullgör sina uppdrag.

Med förtroendevalda i Karlsborgs kommun avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, kommunala bolag, revisorer och revisorsersättare, samt de som i övrigt är valda av kommunen och som inte får ersättning på annat sätt.

Kommunfullmäktige har beslutat om Regler för ekonomiskt ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun för mandatperioden 2019-2022, dessa kan du läsa i sin helhet.

Nedan följer ett sammandrag över reglerna:

Arvode

Majoriteten av de förtroendevalda i en kommun är fritidspolitiker. De får arvode för sammanträden, justering av protokoll, möten, besök eller konferenser de har blivit kallade till som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.

Timarvode

Ledamöter och tjänstgörande ersättare som inte är månadsarvoderade har rätt till timarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Vilka sammanträden och förrättningar som ersätts framgår av lista i fullmäktiges beslutade Regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun

Ledamot och tjänstgörande ersättare för kommunfullmäktige erhåller arvode med 750 kr per sammanträde.

Följande ersättningsnivåer gäller för sammanträdesarvode och förrättningar (ej kommunfullmäktige): 

 • Första timmen ersätts med 100 % av kommunstyrelsens ordförandes timarvode (arvode till kommunstyrelsens ordförande beräknas i procent av månadsarvode för riksdagsledamot).
 • Varje därpå följande, påbörjad, halvtimme ersätts med 27 % av kommunstyrelsens ordförandes timarvode.

I arvodet inkluderas tid för inläsning av handlingar.  Arvode för justering av protokoll är 150 kr.

Maximalt arvode för sammanträden som utbetalas per dag vid deltagande i kurser och konferenser ska motsvara 8 timmars sammanträdesersättning.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

Förlorad arbetsinkomst

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för: 

 • Tiden för sammanträdet. 
 • Restid till och från sammanträdet. 
 • Därutöver högst en timme före sammanträdet för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet. 
 • Till ersättningen för den förlorade arbetsinkomsten läggs 4,5 % som ersättning för förlorade pensionsavsättningar. 
 • Ersättning ges inte till närvarande icke tjänstgörande ersättare vid sammanträde i styrelse/nämnd. 
 • Den förtroendevalde är skyldig att vid begäran styrka förlorad arbetsinkomst. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ges inte för lunchrast. 
 • Har den förtroendevalde hel avtalspension eller allmän pension kan den förtroendevalde begära ersättning för förlorad arbetsinkomst om det kan styrkas enligt slutskattsedel.

Anställda

 • Vid förändring av inkomst behöver förtroendevalda lämna in uppgift om inkomst till Karlsborgs kommun. Retroaktiv höjning av belopp kan inte ske. Även de förtroendevalda som har en anställning i Karlsborgs kommun behöver lämna in intyg. Lämna intyg via kommunens e-tjänst Detta görs via kommunens e-tjänst För dig som är förtroendevald - Karlsborgs kommun
 • Ersättning betalas ut med belopp per timme.
 • Om förtroendevald med intyg från arbetsgivaren visar att arbetsinkomst förloras för mer än åtta timmar per dag betalas ersättning även för denna tid.

Egenföretagare

Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel. Annan bedömning avgörs i varje enskilt fall. Egenföretagare erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt schablon eller styrkt belopp enligt slutskattsedel. Belopp helår/ 1.730 tim = timersättning. 

Schablon

 • Egenföretagare som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning per timme som är 40 % av månadsarvodet för kommunalråd dividerat med 165. 
 • På eget initiativ av förtroendevald kan, efter prövning av Val- och arvodesberedning, förlorad arbetsinkomst istället baseras på styrkt månadsinkomst enligt senast fastställda deklarerade inkomst av tjänst.

Kostnadsersättningar

Resekostnader

 • Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts i de kommunala reseavtalen. 
 • Som förutsättning gäller att reseavståndet från den förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats överstiger fem kilometer enkel resa till förrättningsstället. 
 • Förtroendevald som i sitt uppdrag deltar i sammanträde eller förrättning utom kommunen eller i utlandsresa har rätt till ersättning enligt de kommunala reseavtalen. 
 • Den förtroendevalde har alltid en skyldighet att undersöka möjlighet till samåkning. 

Bussbiljetter och parkeringsbiljetter ersätts för den faktiska kostnaden utan redovisning av kvitton upp till ett sammanlagt belopp av maximalt 100 kronor per månad. 

För övriga kostnadsutlägg se Regler för ekonomiskt ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun.

Begära ersättning

Ledamöter och tjänstgörande ersättare som har rätt till timarvode för sammanträden och förrättningar ansöker om ersättning för arvode, kilometerersättning och förlorad arbetsinkomst via e-tjänsten Ansökan om ersättning till förtroendevald. 

Månadsarvoderade får sitt arvode utbetalt månadsvis. Finns övriga begärande om ersättning får dessa begäras separat.

Ersättningar som inte avser arvode eller kilometerersättning (exempelvis utlägg för färdtjänst, parkeringskostnader och bussbiljetter) kan inte ansökas om i e-tjänsten. Kontakta nämnsekreteraren på kanslienheten. Kanslienheten kommer att göra en reistrering av utlägg i HR-portalen som sedan förvaltningschefen för nämnden attesterar, bifoga originalkvitto.

Utbetalning och lönespecifikation

Normalt sker utbetalning den 27:e i månaden. Infaller datumet på en lördag, söndag eller helgdag utbet­alas lönen före­gående vardag.

Som förtroendevald kan du ta del av din lönespecifikation via Swedbanks webbplats genom att logga in med Mobilt BankID. Beloppet för utbetalning syns direkt när du loggat in. För att se detaljerat specifikation klickar du på aktuellt utbetalningsdatum och sedan klickar du på Visa.

Kontaktuppgifter

Frågor om e-tjänsten ansvarar kanslienheten, Karlsborgs kommun för.
kanslienheten@karlsborg.se
Karlsborgs kommuns växel 0505-170 00

Frågor om löneutbetalning ansvarar löneenheten, Skövde kommun för.
servicedesklon@skovde.se
Telefon 0500-49 85 00, telefontid måndag-fredag 09.00-11.30