Kommunens krisberedskap

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Karlsborgs kommun har det övergripande ansvaret för hanteringen av större kriser och allvarliga händelser, som inträffar i kommunen.

Krisledningsorganisationen upprättas för att kunna effektivisera ledningsprocesserna och underlätta och stödja förvaltningsorganisationen så att denna så långt det är möjligt kan bedriva sin verksamhet med minimerat antal avbrott och störningar. 

Krisledningsnämnd

Ytterst ansvarig för kommunens krishantering vid en extraordinär händelse är krisledningsnämnden. Det är viktigt att skilja på krisledningsnämndens politiska ansvar och krisledningsgruppens tjänstemannaansvar.

Krisledningsnämndens arbete styrs av krisledningsnämndens reglemente. Krisledningsnämnden har rätt att överta uppgifter och beslutsbefogenheter från de ordinarie nämnderna. Alla beslut som tas i krisledningsnämnden skall efter händelsen redovisas för kommunfullmäktige. 

Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförandena i nämnderna samt styrelseordförande i det kommunala bolaget Karlsborgs Energi AB. Krisledningsnämndens ordförande eller dess ersättare har i akuta lägen rätt att utöva krisledningsnämndens ansvar vid en extraordinär händelse.

Krisledningsnämndens uppgifter:

 • ange inriktning för krishanteringen
 • besluta om förändringar i servicenivåer
 • besluta om omfördelning av kommunens resurser
 • vid behov begära bistånd utifrån


Krisledningsnämnden har rätt att besluta om de ekonomiska resurser som denna bedömer erforderliga för att kommunen ska kunna lösa uppgifter med anledning av den extraordinära händelsen.

Krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen leds av kommunchefen eller dennes ersättare. Kommunchefen, eller dennes ersättare, har rätt att utöva krisledningsgruppens ansvar. I krisledningsgruppen ingår förvaltningschefer, adjungerade enhetschefer, kommunikationschef, säkerhetschef, adjungerade kommunala bolag, samt vid behov adjungerade externa aktörer.

Krisledningsgruppens främsta uppgifter är:

 • ”fånga framtiden” (agera inte reagera)
 • konsekvensanalys (vad är det värsta som kan hända och vad innebär detta och vad måste göras då)
 • besluta lägesbild
 • resursplanering, samordning av kommunens resurser
 • personalfrågor, bemanning
 • samverkan med andra aktörer
 • övergripande informationsfrågor

Krisledningsgruppen har till stöd krisledningsgruppens instruktion.

Informationsgruppen

Informationsgruppen arbetar utifrån informationsgruppens instruktion. Informationsgruppen ansvarar för att producera en lägesbild för beslut i krisledningsgruppen samt informera beslutad lägesbild till medborgare, media och övriga som krisledningsgruppen beslutar om.

Arbetet leds av kommunikationschefen (informationsledning) och organiseras i grupper med ansvar för informationsinhämtning/bearbetning/analys, upplysningscentral, produktion samt kommunväxeln. Respektive grupp arbetar under en gruppansvarig som ansvarar för det interna arbetet i grupperna. Till informatörens hjälp finns en koordinator som samordnar arbetet mellan grupperna.

Informationsgruppens uppgifter är:

 • producera och informera en lägesbild
 • att upprätta och bemanna en upplysningscentral
 • informationsinhämtning, bearbetning, mediebevakning, omvärldsbevakning
 • producera information till media, webben, allmänhet m fl.

Servicegrupp

Servicegruppen tillhandahåller service åt krisledningsnämnd, krisledningsgrupp och informationsgrupp. Personalchefen ansvarar för servicegruppen. Servicegruppen arbetar på kommunchefens uppdrag.

Servicegruppens uppgifter är:

 • telestöd
 • IT-stöd
 • mat
 • lokalvård
 • transporter
 • repro mm

Förvaltningsorganisationen

Förvaltningarnas uppgift är att så långt som det är möjligt av egen förmåga och med stöd av krisledningsorganisationen kunna bedriva sin verksamhet med minimerat antal störningar och avbrott. Förvaltningarna arbetar utifrån respektive förvaltningsinstruktion.

POSOM - krisstöd

Om en allvarlig händelse inträffar i Karlsborg som berör en större eller mindre grupp människor kan Karlsborgs kommun aktivera en särskild krisstöds- och krisplaneringsgrupp, POSOM-gruppen. 

POSOM är en förkortning som står för "Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer". POSOM-gruppen är en organisation som utgör en extra resurs vid allvarliga händelser i kommunen. 

Samordning av akut omhändertagande vid olyckor och katastrofer

POSOM-gruppen har ett antal stödpersoner till sitt förfogande. Det är personer med kunskap om hur människor reagerar i kris, som kan arbeta effektivt i pressade situationer.

POSOM-gruppen ansvarar för planering och samordning av det akuta omhändertagandet av människor som drabbats av en olycka, en katastrof eller liknande. Syftet med gruppens arbete är att försöka lindra i akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på lång sikt.

Lagstadgat krisstöd

POSOM ska enligt lag finnas i varje kommun. POSOM-gruppen kan aktiveras vid större olyckshändelser och katastrofer, då samhällets ordinarie resurser inte räcker till.