Friluftsplan

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Vår friluftsplan är både en nulägesbeskrivning och ett långsiktigt dokument om friluftslivets utveckling. Den kommer efterhand att kompletteras med handlingsplaner för enskilda åtgärder utifrån de mål som vi har satt upp i planen.

Med vår friluftsplan lägger vi en grund för att säkerställa och utveckla områden och möjligheter för friluftsliv, naturvård och naturturism. I planen redovisar vi områden och upplevelsevärden för friluftsliv och naturturism med utgångspunkt i olika aktiviteter och målgruppers behov.

Tillgänglighet ingår som en viktig del i friluftsplanen och är i vid bemärkelse är en grundförutsättning för friluftslivet. Det handlar bland annat om samordning av kommunikation och information för att marknadsföra och tillgängliggöra naturen för friluftsliv och turism.

Här kan du ta del av hela friluftsplanen.

 • Sol och bad runt klipporna vid Djäknesundet

  Om friluftsplanen

  Arbetet med en friluftsplan för Karlsborgs kommun startade 2014.

 • Barn som fiskar

  Bakgrund

  Kommunen beslutade 2014 att ta fram en friluftsplan med utgångspunkt i såväl de nationella miljökvalitetsmålen som nationella målen för ”friluftslivspolitiken”. Friluftsplanen ska ligga till grund för kommunens arbete med att säkerställa och utveckla områden och möjligheter för friluftsliv, naturvård och naturturism.

 • Spegelblank sjö, skog och dis

  Allemansrätt med oklara gränser

  Allemansrätten är ingen lag, men den är inskriven i grundlagen som begrepp, men dess innehåll finns inte beskrivet i detalj.

 • Besökscentrum Tivedens Nationalpark

  Skyddad natur

  Värdefull natur kan på olika sätt skyddas mot exploatering eller andra ingrepp. Syftet är ofta att bevara den biologiska mångfalden, men naturskyddet kan också vara inriktat på att upprätthålla möjligheter till rekreation och friluftsliv.

 • Nationella och kommunala mål för friluftslivet

  I regeringens proposition Framtidens friluftsliv 2009/2010:238 beskrivs det övergripande målet för friluftslivet på följande sätt: "Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö."

 • Paddling i Vätterns skärgård

  Område av riksintresse för friluftsliv

  Ett riksintresse innebär att ett område eller ett objekt är av intresse för hela landet. Riksintressen kan vara både geografiskt utpekade eller ämnesanknutna

 • Läger på stranden

  Friluftsliv i Karlsborgs kommun

  Karlsborgs kommun har mycket goda förutsättningar för friluftsliv bland annat genom rika och unika tillgångar till natur- och kulturmiljöer.

 • Tre personer tittar ut över vattnet

  Spår och leder

  I Karlsborgs kommun finns spår och leder för olika aktiviteter: Anlagda motionsspår som vintertid prepareras för skidåkning, ridspår, vandringsleder, cykelleder och kanotleder

 • Bad, Båtliv och Fiske

  I Karlsborg vimlar det av fina badställen och stränder och det finns goda förutsättningar för båtliv och vattensport. Karlsborg bjuder även på fantastiska möjligheter för den fiskeintresserade.