Bostadsanpassning

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Rullstolsramp vid hus

Kommunen kan ge bidrag till bostadsanpassning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda bostaden på ett ändamålsenligt sätt.

Bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

En förutsättning för att få bostadsanpassningsbidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel eller omdisponering av bostaden. 

Begränsningar i bidraget

Bidrag utgår inte till:

 • Tillfälliga funktionsnedsättningar
 • Åtgärder som kan anpassas genom hjälpmedel
 • Anpassning av fritidshus.
 • Inköp av lösa inventarier.
 • Anpassningar av biståndsbedömda bostäder
 • Normalt bostadsunderhåll, det är fastighetsägarens ansvar.
 • Åtgärder/reparationer som behöver utföras av andra orsaker, till exempel vattenskada i badrum eller byggnadstekniska brister.

Om du byter bostad har du ansvar att välja en bostad utifrån dina funktionsnedsättningar. Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag om boendet är olämpligt i fråga om planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Fastighetsägarens och nyttjanderättshavares medgivande

För bostadsanpassningsbidrag krävs att den som äger bostaden och/eller har nyttjanderätten går med på att anpassningen utförs. Den som äger bostaden måste garantera att ingen ersättning krävs för att återställa anpassningarna av dig eller den/de som har nyttjanderätten till bostaden.

 • Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt krävs fastighetsägarens skriftliga medgivande för de sökta åtgärderna.
 • Om du bor i villa och inte ensam äger fastigheten måste samtliga ägare lämna sitt skriftliga medgivande till sökta åtgärder.

Så här ansöker du

Du gör en skriftlig ansökan via vår e-tjänst: E-tjänst - Ansökan om bostadsanpassnings- och reparationsbidrag

Ansökan ska innehålla:

 • Komplett ifylld ansökan.
 • Intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig som styrker behovet av anpassning.
 • Vid större och/eller mer avancerade anpassningar behöver du bifoga kopior på anbud/offerter eller kostnadsberäkning från minst valfri entreprenör med F-skattsedel som på ett fackmannamässigt sätt kan utföra åtgärderna, önskvärt att flera offerter bifogas.
 • Vid omfattande åtgärder/anpassningar behöver du bifoga ritningar över bostaden före respektive efter anpassningen. Av ritningen ska det tydligt framgå för vilka ytor bidrag sökts för.
 • Bifoga ett registerutdrag om ställföreträdarskap eller en kopia på skriftlig fullmakt om din ansökan företräds av en annan person, till exempel god man.

Bostadsanpassningsbidrag för invånare i Karlsborgs kommun beslutas av handläggare i Hjo kommun.

Vad händer efter att ansökan skickats in?

Utredning

Handläggaren utreder och prövar enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. I samband med utredningen kan handläggare göra ett hembesök

Du får ett skriftligt beslut när ditt ärende är klart, om du har ja eller nej på din ansökan. I beslutet kan du se vilka åtgärder som bidraget gäller för och den skäliga kostnaden för åtgärden. Bidraget är tidsbegränsat, 6 eller 12 månader beroende av omfattning på åtgärderna.

Vid avslag betyder det att du fått nej på din ansökan. Du har rätt att överklaga beslutet, både bifall- och avslagsbeslut till förvaltningsdomstol inom tre veckor.

Beställning av arbetet

Du har ansvar för att kontakta en entreprenör/firma för att få anpassningen utförd, för att konsumenttjänstlagen ska gälla. I vissa fall kan du få hjälp av oss på kommunen via fullmakt med beställning av beviljad åtgärd.

Ansvar av anpassningen

Du äger den anpassning som du har fått bidrag för samt:

 • har ansvar för underhåll och eventuell reparation av anpassningen.
 • har även ansvar för service och besiktning om anordningen kräver det, exempelvis vid trapphissar.

Undantaget är kostnader för reparationer, service och besiktning av tekniskt avancerad utrustning där specialistkompetens krävs av reparatör. För detta kan du ansöka om reparationsbidrag. Detta kan beviljas om felet är av teknisk art, men inte om anordningen använts på felaktigt sätt. Rekommendationen är att du ser över din hemförsäkring vid anpassningar av teknisk art.

Du använder samma e-tjänst som för bostadsanpassningbidrag när du ska ansöka om reparationsbidrag: E-tjänst - Ansökan om bostadsanpassnings- och reparationsbidrag

Utbetalning av bidrag

Kontantbidraget betalas ut i efterhand, till angivet kontonummer, efter att en specificerad fakturakopia skickats till kommunen. Det ska framgå på fakturan vilka åtgärder entreprenören utfört. Om kostnaden blir lägre än beviljat kontantbidrag utgår den faktiska kostnaden. Vid högre belopp än det som angetts i beslutet utgår endast belopp enligt beslut.

Återkallelseförbehåll

Kommunen har rätt att återkalla det beviljade kontantbidraget om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns.

Återbetalning

Kommunen kan kräva tillbaka pengar från sökande om den sökande vilselett kommunen eller om kommunen har betalat ut ett för högt belopp för anpassningsåtgärden som den sökande borde ha insett.