Taxa för upplåtelse av allmän platsmark

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Helikopter

Offentliga platser ska vara tillgängliga för allmänheten och kunna användas för många olika ändamål. Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän platsmark i detaljplanen.

Kommunen har rätt att ta ut avgift för upplåtelse av allmän platsmatk med stöd av lag (1957:259) om rätt för kommun atttaut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats med mera samt 3 kap 1,-2 §§ Odningslagen (1993:1617) om allmän otdning ochsäkethet.

Taxa för upplåtelse av allmän platsmark