Så styrs Karlsborgs kommun

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kommunen har ansvar för flera samhällsfunktioner. På de här sidorna får du information om hur Karlsborg styrs och hur du själv kan vara med och påverka. Här hittar du också kallelser, handlingar och protokoll.

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig i den politiska organisationen och kan liknas vid kommunens "riksdag". 

Utöver kommunfullmäktige är den politiska organisationen indelad i fem nämnder:

 • Kommunstyrelsen
 • Socialnämnden
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Byggnadsnämnden

Politikerna bestämmer vad som ska genomföras och till sin hjälp har de en förvaltningsorganisation med tjänstepersoner, vilka bereder ärenden till politikerna och verkställer de politiska besluten.

 • Politik

  Karlsborgs kommun är en demokratiskt styrd organisation. I en demokrati utgår all makt från folket och medborgarna har ett gemensamt ansvar för samhället.

 • Förvaltning

  Karlsborgs kommun består av fem förvaltningar. Varje förvaltning ansvarar för en avgränsad del av den kommunala verksamheten. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller organisera äldreomsorgen.

 • Kommunala bolag

  Karlsborgs kommunkoncern omfattar, förutom kommunen, även ett antal kommunala bolag. Dessa bolag äger kommunen till 100%.

 • Kommunalförbund

  Karlsborgs kommun är med i 6 kommunalförbund. Ett kommunalförbund fungerar som en liten kommun med ett begränsat ansvarsområde. Det övertar ansvaret för en viss verksamhet från medlemskommunerna.

 • Beslutsfattande

  I kommunallagen regleras hur beslutsfattande ska gå till. Alla viktigare beslut i en kommun fattas av de förtroendevalda i kommunfullmäktige eller i någon nämnd eller styrelse. Det är fullmäktige som beslutar i frågor av principiell betydelse eller av större vikt för kommunen. Endast i undantagsfall förekommer att en politiker ensam har någon beslutanderätt.

 • Styrande lagar

  Det finns en mängd lagar och regler som styr kommunens verksamheter. Kommunallagen är den lag som mest styr kommunernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som socialtjänstlagen, skollagen, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, personuppgiftslagen och plan- och bygglagen.