Barnomsorg på obekväm arbetstid

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Barn går på en grusväg och plaskar i vattenpöl

Här kan du läsa om vad som gäller vid barnomsorg på obekväm arbetstid.

Riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid 

Enligt skollagen ska kommunerna sträva efter att erbjuda omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn vars vårdnadshavare arbetar under kvällar och som inte kan ordna omsorgen själva. Omsorg på obekväm arbetstid är ingen lagstadgad rättighet utan prövas i varje enskilt fall.

Vem kan få plats?

Omsorgen är avsedd för barn som är folkbokförda i Karlsborgs kommun och vars vårdnadshavare/sammanboende har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar.

Omsorgen gäller för barn som fyllt 1 år fram till och med vårterminen det år barnet fyller 12 år.

Placeringstid i samband med kvällsarbete är i första hand vårdnadshavarnas/sammanboendes gemensamma ansvar.

Om en vårdnadshavare är sammanboende med en annan person än barnets vårdnadshavare, måste även den nya parten arbeta på obekväm arbetstid för att omsorg på obekväm arbetstid ska erbjudas.

För att ha rätt att söka omsorg under obekväm arbetstid ska behovet vara regelbundet och återkommande. Vårdnadshavarna ska dess­utom ha prövat möjligheten att ändra sina arbetstider och ha prövat andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg.

Kommunen svarar inte för skjuts till eller från verksamheten.

Växelvis boende

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare inom Karlsborgs kommun erbjuds en plats som vårdnadshavarna delar på, men det är vårdnadshavarnas gemensamma omsorgsbehov som ligger till grund för placeringen. 

Ansökan om plats

Ansökan om plats görs skriftligt. Blankett finns på kommunens hemsida, se länk längst ned på sidan samt på barn- och utbildningskontoret.

Blanketten lämnas eller skickas till:

Karlsborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 546 82 Karlsborg.

En individuell prövning om rätt till plats görs. Om barnet har två vårdnadshavare ska ansökan undertecknas av båda vårdnadshavarna.

Följande handlingar ska bifogas ansökningsblanketten och styrkas av arbetsgivaren:

  • Arbetstidsschema för båda vårdnadshavarna och ev. annan sammanboende
  • Anställningsbevis

Om någon av ovan angivna handlingar saknas ses inte ansökan som komplett och returneras till vårdnadshavare för komplettering.

Kommunen har rätt att vid behov kontrollera förhållandena hos arbetsgivaren och omprövar behovet av omsorg på obekväm arbetstid varje termin genom styrkta arbetsgivarintyg.

Väntetid

Ingen platsgaranti finns. Om alla platserna är upptagna ställs beviljad ansökan på en väntelista.

Placeringstid

Placeringstid beviljas med hänsyn till vårdnadshavarnas/sammanboendes gemensamma arbetstid inklusive skälig restid till och från arbetsplatsen.

Platsen får ej utnyttjas vid vårdnadshavares sjukdom/sjukskrivning eller vid vård av sjukt syskon.

Förändring av placeringstiden

Schemat lämnas, för hela den period ni vet, till personalen dock senast 14 dagar innan önskad placeringstid. Vid sommaren gäller andra tidsmarginaler. Ändring av schema under pågående inlämnad period kan endast göra om verksamhetens planering tillåter det. Arbetstidsändringar ska styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Öppettider

Verksamheten håller öppet efter barnens behov vardagar mellan klockan 18.00 - 21.00.

Omsorg erbjuds inte under sommaren då sammanslagning av ordinarie verksamheter sker (vecka 28, 29, 30, 31).

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska ske skriftligt och uppsägningstiden är 14 dagar. Uppsägning ska göras av barnets vårdnadshavare. Vid flytt från kommunen upphör placeringen med omedelbar verkan. Om platsen inte används under två månader, utan överenskommelse om uppehåll i placeringen, anses platsen vara uppsagd. Sjukdom hos barnet är undantaget. Om någon av barnets vårdnadshavare är föräldraledig, upphör platsen och måste sökas på nytt, vid behov.

Avgift

Kostnaden för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa.