Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har till uppgift att säkerställa att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet enligt gällande lagstiftning tillgodoses i vården.

MAS har, tillsammans med verksamhetschef, ett övergripande ansvar för vårdgivarens hälso- och sjukvårdsverksamhet. MAS roll i hälso- och sjukvårdsprocessen är att vara delaktig i planering, genomförande, utvärdering och förbättring av förvaltningens olika delprocesser inom området.

Målet är att patenterna får en säker och ändamålsenlig vård samt ett omhändertagande med hög patientsäkerhet och kvalitet.

MAS ansvarar för att utarbeta, uppdatera och besluta om riktlinjer/rutiner som behövs inom områdena

  • Ordination
  • Läkemedelshantering
  • Dokumentation
  • Delegering
  • Risk- och avvikelsehantering
  • Lex Maria
  • Medicintekniska produkter
  • Anmälan av legitimerad personal

MAS har även som uppgift att utvärdera och kontrollera om verksamheten följer gällande lagar, förordningar, författningsbestämmelser och andra styrande dokument.