Samhällsplanering

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Samhällsplanering handlar om hur och till vad mark- och vattenområden ska användas. Det kan gälla allmän platsmark som exempelvis gator, torg och parker, och kvartersmark för bebyggelse och anläggningar, som exempelvis bostäder, handel och industri.

Genom planeringen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra samtidigt som enskilda rättigheter ska beaktas. Detta sker i en öppen och demokratisk process som styrs av två lagstiftningar: plan- och bygglagen och miljöbalken.

Planeringen sker genom att olika typer av planer upprättas. De vanligaste är detaljplaner och områdesbestämmelser, samt översiktsplan.

 • Detaljplaner

  Här hittar du information om pågående och färdiga detaljplaner. Under rubriken "Om detaljplaner" kan du också läsa allmän information om regler, villkor och annat som är viktigt att känna till kring detaljplaner och bygglov.

 • Planprocessen

  Ett stort antal områden i en kommun är planlagda med så kallade detaljplaner. Detaljplanen för ett område är till för att säkerställa att mark och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till bland annat områdets egenskaper och läge. När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en speciell process som är utformad för att säkra insyn för berörda och få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

 • Områdesbestämmelser

  Med hjälp av områdesbestämmelser kan man reglera vissa förhållanden i ett område utan att ta med alla detaljer. Områdesbestämmelser kan gälla byggnadsareor för fritidshus, skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller liknande.

 • Helikopter
 • Översiktsplan

  Översiktsplanen beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för att utveckla exempelvis bostäder, verksamheter, grönområden och infrastruktur. Översiktsplanen är också ett verktyg för att styra utvecklingen emot social hållbarhet samt arbeta med miljöfrågor och klimatanpassning.

 • Helikopter

  Taxa för upplåtelse av allmän platsmark

  Offentliga platser ska vara tillgängliga för allmänheten och kunna användas för många olika ändamål. Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän platsmark i detaljplanen.