Samhällsplanering

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Samhällsplanering handlar om hur och till vad mark- och vattenområden ska användas. Det kan gälla allmän platsmark som exempelvis gator, torg och parker, och kvartersmark för bebyggelse och anläggningar, som exempelvis bostäder, handel och industri.

Genom planeringen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra samtidigt som enskilda rättigheter ska beaktas. Detta sker i en öppen och demokratisk process som styrs av två lagstiftningar: plan- och bygglagen och miljöbalken.

Planeringen sker genom att olika typer av planer upprättas. De vanligaste är detaljplaner och områdesbestämmelser, samt översiktsplan.

 • Folder framsida Vision 2020

  Översiktsplanen

  Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring" av den fysiska miljön. Planen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen kan också innehålla kommunens vision på området och vara dess strategiska dokument för den framtida utvecklingen.

 • Detaljplaner

  Här hittar du information om pågående och färdiga detaljplaner. Under rubriken "Om detaljplaner" kan du också läsa allmän information om regler, villkor och annat som är viktigt att känna till kring detaljplaner och bygglov.

 • Planprocessen

  Ett stort antal områden i en kommun är planlagda med så kallade detaljplaner. Detaljplanen för ett område är till för att säkerställa att mark och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till bland annat områdets egenskaper och läge. När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en speciell process som är utformad för att säkra insyn för berörda och få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

 • Områdesbestämmelser

  Med hjälp av områdesbestämmelser kan man reglera vissa förhållanden i ett område utan att ta med alla detaljer. Områdesbestämmelser kan gälla byggnadsareor för fritidshus, skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer eller liknande.

 • Helikopter
 • Svartfjällsområdet

  Karlsborgs kommun planerar att utveckla området kring Svartfjällsviken i Norra skogen genom att tillföra bland annat bostäder. På den här sidan hittar du information om vad som sker i processen.