Lagar som styr socialtjänsten

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Lagbok

De flesta insatserna inom socialtjänsten är frivilliga, men vissa insatser kan vara kopplat till tvång, exempelvis lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare (LVM). Här kan du läsa mera om de olika lagarna som styr socialtjänsten.

Socialtjänstlagen (SoL)

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, vilket innebär att lagen lägger ramarna för verksamheten, medan kommunen får utforma verksamheten inom de givna ramarna.

Lagen utgår från att det är personens individuella behov som avgör rätten till bistånd, och syftet är att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.

I socialtjänstlagen framhålls vikten av att beakta den enskildes ansvar, det vill säga socialtjänsten skall inte ta över detta ansvar utan socialtjänstens insatser skall inriktas på att frigöra och utveckla den enskildes egna resurser.

Socialtjänstens insatser skall bygga på respekt för den enskildes rätt till självbestämmande och integritet. 

Är man inte nöjd med de beslut som fattas har man möjlighet att överklaga till Förvaltningsrätten.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Hälso och sjukvårdslagen ska garantera en god hälso- och sjukvård för den som behöver det. Personer, som har störst behov av vård, skall ges företräde. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskildes integritet. Socialstyrelsen ör tillsynsmyndighet.

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Om du tillhör lagens så kallade personkrets kan du ha rätt att få beviljat en eller flera av de insatser som lagen omfattar. Kontakta LSS-handläggaren för ytterligare information eller ansökan.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Lagen reglerar tvångsomhändertagande av unga människor i Sverige under 18 år och i vissa fall av unga under 21. Grunderna för omhändertagande kan vara bristande hemförhållanden eller den unges egna vårdslösa beteende.

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Lagen är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätt. För missbrukare under 18 år ska istället LVU tillämpas. 

Syftet med LVM är att motivera missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling.

Patiensäkerhetslagen (PSL)

Lagens syfte är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet.