Klagomålshantering

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Klagomålshantering innebär elever, vårdnadshavare och andra ska kunna lämna sina klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen som utreder frågan och åtgärdar eventuella brister i verksamheten.

Huvudmannen (Karlsborgs kommun) ska ta emot och utreda klagomål (4 kap. 7–8 §§ skollagen 2010:800). 

Lämna klagomål

Kontakta personalen

Om vår verksamhet inte motsvarar förväntningarna, att exempelvis elever och vårdnadshavare är missnöjda med något, är det lämpligt att i första hand kontakta den personal som i vardagen arbetar med eleven och tillsammans försöka lösa situationen.

Kontakta rektor

Om vårdnadshavare eller elev upplever att rätt hjälp eller gehör inte getts av den personal som i vardagen arbetar med eleven kan du vända dig till rektor*. Du kan också vända dig till rektor om klagomål gäller hel förskola/skola eller om du anser att problemet är allvarligt eller om det gäller allvarliga anklagelser mot personalen.
*Inom barn- och elevhälsan avses barn- och elevhälsochef.

Kontakta huvudmannen

Om du efter kontakt med rektor fortfarande är missnöjd ska huvudmannen (barn- och utbildningsnämnden) ta emot och utreda klagomål. Till sitt biträde har huvudmannen utsett en skolchef (förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen).  

När förvaltningschefen tagit emot ett klagomål ska förvaltningschefen skyndsamt göra den utredning som krävs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som framfört klagomålet.

Vad händer sen

I de fall du anger att du inte har kontaktat berörd personal och/eller rektor kommer ärendet att hanteras av rektor. I de fall du anger att du har kontaktat berörd personal och/eller rektor eller bara rektor kommer ärendet att hanteras av skolchefen.

Om klagomålet avser personals tjänsteutövning hanteras klagomålet av rektorn, om det avser rektors tjänsteutövning hanteras klagomålet av skolchefen.

Rutin för klagomålshantering

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och aktivt verka för att rutinen är känd bland elever, vårdnadshavare och personal.

Andra vägar att framföra klagomål

Om du är missnöjd med huvudmannens hantering finns det möjlighet att lämna uppgifter om missförhållanden till Skolinspektionen. Skolinspektionen utreder som huvudregel klagomål först när huvudmannen fått möjlighet att besvara klagomålet. 

Information på Skolinspektionens webbplats om missförhållanden i skolan

Lämna synpunkt

Ingenting är så bra så att det inte kan bli bättre! Genom att lämna synpunkter på kommunens verksamheter i form av beröm, förbättringsförslag och klagomål bidrar du till att utveckla verksamheterna. Dina synpunkter är viktiga och vi vill gärna veta vad du tycker.

Lämna synpunkt