Nationella och kommunala mål för friluftslivet

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

I regeringens proposition Framtidens friluftsliv 2009/2010:238 beskrivs det övergripande målet för friluftslivet på följande sätt: "Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö."

Här nedan kan du ta del av de 10 nationella målen och hur dessa är omsatta till lokala, kommunala mål.

 • Nationellt

  Naturen ska vara tillgänglig för alla. Det innebär att möjligheten att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet är stor och människors olika behov är tillgodosedda.

  Karlsborg

  Alla invånare ska ha tillgång till naturen efter personliga förutsättningar. Inventera, åtgärda brister och informera för att underlätta att alla har tillgång till naturen.

 • Nationellt

  Ett starkt engagemang och samverkan där personligt och ideellt  engagemang står i centrum. Organisationerna bör i högre grad än idag samverka.

  Karlsborg

  God samverkan mellan föreningar, skola, kommun, näringsliv och markägare. Stötta och utveckla olika samverkansformer, t.ex. för att ansöka om externa ekonomiska bidrag.

 • Nationellt

  Allemansrätten är grunden för friluftslivet. Det innebär att allemansrätten värnas och allmänhet, markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten.

  Karlsborg

  Genom information och utbildning i skola och till allmänheten, skapa bra förutsättning för god kunskap om allemansrätten.

 • Nationellt

  Det finns tillgång till natur för friluftslivet. Det innebär att samhällsplanering och markanvändning tar hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap.

  Karlsborg

  Säkerställa tillgången till natur för friluftsliv genom hållbart brukande, fysisk planering och bevarande. Öka antalet områden lokalt som är kända och besökta.

 • Nationellt

  Det finns attraktiv tätortsnära natur för friluftslivet. Det innebär att befolkningen har tillgång till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden.

  Karlsborg

  Bevara och utveckla tätortsnära natur i form av grönområden med frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. Öka tillgängligheten till tätortsnära strandområden och vatten.

 • Nationellt

  Att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet. Detta bör innebära att friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en stark och hållbar utveckling och regional tillväxt.

  Karlsborg

  Öka kommunens attraktionskraft som besöksmål inom uteliv, natur- och friluftsliv. Främja verksamheter som är ekologiskt och ekonomiskt hållbara.

 • Nationellt

  Att skyddade områden är en resurs för friluftslivet. Det innebär att skyddade områden med värden för friluftslivet skapar goda förutsättningar för utevistelse genom förvaltning och skötsel som främjar friluftsliv och rekreation.

  Karlsborg

  Göra våra skyddade naturområden mer kända, tillgängliga och attraktiva för friluftsliv och rekreation. Höja upplevelsevärdet för dessa områden. Öka utbudet av guidade turer och personliga möten.

 • Nationellt

  Innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och motsvarande skolformer samt fritidshem bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling i enlighet med verksamheternas styrdokument. Barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus.

  Karlsborg

  Friluftsliv ska vara en naturlig del i skolans arbete och innefattar både vistelse, rörelse utomhus och information om naturen och dess bevarande.

 • Nationellt

  Att skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. Det innebär att evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa sammanställs och sprids till kommuner, landsting, ideella organisationer och andra berörda aktörer.

  Karlsborg

  Uppmuntra till friluftsliv genom vistelse eller fysisk aktivitet utomhus, och tillse att det finns tillgänglig natur nära invånarna för att underlätta för alla att komma ut.

 • Nationellt

  Det finns god kunskap om friluftslivet. Det innebär att det finns etablerad forskning och statistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär, är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets aktörer.

  Karlsborg

  Följa kunskapen om forskning och statistik inom friluftsområdet, så att nya kunskaper återspeglas i kommunens verksamhet och beslut.