Överklaga beslut

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Om du tycker ett beslut som kommunen har fattat är fel finns så två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

 • Beslut som kommunfullmäktige eller en nämnd har tagit och som du anser är fel kan du överklaga via förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. 

 • Beslut som påverkar dig personligen, exempelvis beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagar du genom förvaltningsbesvär. 

Förvaltningsbesvär

Om du anser att ett kommunalt beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, kan du som regel överklaga det genom ett så kallat förvaltningsbesvär. Det rör ofta beslut som fattas med stöd av speciallagar, exempelvis socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och skollagen. Det är endast den som beslutet angår som kan överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Vid den här typen av överklaganden görs en prövning av om beslutet var felaktigt.

Överklagandet ska vara skriftligt och lämnas in till kommunen inom tre veckor från den dag då du tagit del av beslutet. Ange vilket beslut du vill överklaga och vilka omständigheter du stöder dig på. Den som fattat beslutet kan antingen ompröva beslutet eller stå fast vid det. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet vidare till den rätt som behandlar överklagandet (exempelvis förvaltningsrätten eller länsstyrelsen).

 

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen har fattat ett beslut som till exempel inte kommit till på ett lagligt sätt eller som bryter mot någon lag eller annan författning, kan du få lagligheten av beslutet prövad genom att överklaga kommunens beslut direkt till domstol (förvaltningsrätten). Detta förfarande kallas för laglighetsprövning. Tidigare kallades det för kommunalbesvär. Det är förvaltningsrätten som tar ställning till om du har rätt att få saken prövad.

Vem kan överklaga

Du kan överklaga om du:

 • är folkbokförd i kommunen
 • äger fast egendom i kommunen
 • betalar kommunalskatt i kommunen

Hur överklagar jag?

Om du vill överklaga ett kommunalt beslut som är fattat i Karlsborgs kommun ska du göra det skriftligen direkt till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Ange vilket beslut du vill överklaga och vilka omständigheter du stöder dig på.  Överklagandet ska också innehålla: 

 • Ditt person- eller organisationsnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Andra uppgifter som har betydelse för att förvaltningsrätten ska kunna nå dig

Prövningen i domstol

Om förvaltningsrätten bifaller ditt överklagande, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste tas upp på nytt av kommunen för det fall ett nytt beslut ska fattas.

Ett kommunalt beslut kan upphävas om:

 • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning
 • Beslutet inte är en kommunal angelägenhet
 • Beslutet överskrider fullmäktiges eller nämndens befogenheter
 • Beslutet strider mot lag eller annan författning

 

Överklaga avslag på begäran av att ta del av allmän handling

Den som nekats att få ta del av en handling kan överklaga beslutet om att vägra utlämnandet av handlingen.

Ange vilket beslut du vill överklaga och vilka omständigheter du stöder dig på. Överklagandet ska vara skriftligt och lämnas till kommunen som skickar det vidare till Kammarrätten i Jönköping.

 

Laga kraft

Om ett överklagande inte inkommit inom tidsfristen vinner beslutet laga kraft. Ett beslut som vunnit laga kraft går inte att överklaga till förvaltningsdomstol.