Barn som far illa

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärende kontakta under dagtid kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar/nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Dessa akuta ärenden kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Individ och familjeomsorgens ordinarie öppettider:
Reception måndag-fredag 08:00-12:00
Endast bokade besök på eftermiddagen.

Telefon via kommunens växel måndag-fredag: kl. 08:00-16:00, lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Post kan läggas i postlådan till entrédörren hos individ- och familjeomsorgen (Kungsgatan 11, Karlsborg) fram till klockan 16:00. Efter klockan 16:00 kan post lämnas vid entrédörren till kommunhuset (Storgatan 16, Karlsborg).

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Pojke i lekpark

Alla barn har rätt att växa upp i en trygg och säker miljö. Om du är orolig för ett barn i din närhet bör/ska du kontakta socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert att något är fel, det räcker att du känner oro.

Privatpersoner som är oroliga

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom i din närhet och tror att barnet behöver hjälp bör du kontakta socialförvaltningen. Är du osäker på hur allvarlig oron är kan du ringa och rådfråga en socialsekreterare. 

Du kan rådfråga utan att berätta vem du eller den unge är, tänk då på att inte presentera dig med namn när du ringer. Du kan även anmäla anonymt. Berättar du ditt namn har socialförvaltningen endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller, det avgörs ytterst av domstol. Om anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så detaljerad som möjligt eftersom socialsekreteraren i efterhand inte kan be om kompletterande information. 

Personal som arbetar med barn eller unga

Arbetar du med barn eller unga på exempelvis en förskola, skola, inom hälso- och sjukvården eller socialförvaltningen har du enligt lag anmälningsskyldighet och ska anmäla din oro. Detta gäller anställda inom både offentlig och privat tjänst. Anmälningsskyldigheten inträder när det finns anledning att misstänka att barnet kan behöva skydd genom socialförvaltnngen. Du som har anmälningsplikt kan inte lämna en anonym anmälan utan måste berätta vem du är.

Rådfrågning

Det kan vara svårt att veta när det är så allvarligt att du måste kontakta socalförvaltningen för att göra en orosanmälan gällande ett barn. Du kan alltid rådgöra med din närmaste chef, men du kan även kontakta en socialsekreterare. Du kan rådfråga socialsekreterarna utan att berätta vem oron gäller.

Information till föräldrar

När du har bestämt dig för att göra en anmälan så rekommenderar vi att du börjar med att berätta detta för föräldrarna. Den fortsatta kontakten med familjen blir lättare om de först fått veta från dig vad du är orolig för. Det kan också vara aktuellt att du är med vid det första mötet med socialförvaltningen för att berätta om din oro.
Det finns situationer när föräldrar inte ska informeras om att en anmälan har gjorts.

Det handlar om situationer när barn utsätts för misshandel och olika former av övergrepp. Då ska socialförvaltningen kontaktas direkt och bedöma om barnet behöver omedelbart skydd.

Anmälan

En anmälan kan göras skriftligt eller muntligt till socialförvalningen. De uppgifter du behöver lämna är exempelvis vem anmälan gäller, vad som är orsaken till anmälan och var barnet finns.

Är ditt ärende akut och du behöver få kontakt med socialförvaltningen utöver socialförvaltningens ordinare öppetider kan du kontakta socialjouren.

Kan jag få veta hur det går?

Den som är anmälningsskyldig kan begära att få information om utredning inletts, inte inletts eller redan pågår (övrig information kan bara lämnas ut om den som anmälan rör samtycker till det). En förutsättning för sådan information är att socialförvaltningen inte bedömer att det är olämpligt.

Hur går en anmälan till och vad händer sedan?

Information från Socialstyrelsen

  • Pojke i solnedgång

    Barn och unga

    Information som vänder sig till personer under 18 år. direkt till barn och ungdomar.