Kvalitet och utveckling

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Socialförvaltningen i Karlsborg drivs av en stark vilja att utveckla och vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet!

Vi vill ge dig förutsättningar att leva ett självständigt, meningsfullt och aktivt liv. Grunden för en kvalitetsutveckling handlar i första hand om att utgå från den enskildes behov och just därför sätter vi dig i centrum.

Enligt socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten:

 • Vara av god kvalitet.
 • Personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet.
 • Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
 • Hemtjänstindex - Hur bra är kommunens hemtjänst?

  Med start 2022 genomförs en årlig nationell analys av kommunernas hemtjänst. Det sammanfattande resultatet presenteras under benämningen Hemtjänstindex och omfattar områdena information, biståndshandläggning, utförande samt stöd/utveckling. Den rapport som analysen har resulterat i är ett värdefullt underlag för kommunens kvalitetsarbete och egna verksamhetsplanering.

 • Kvalitetsledningssystem

  Syftet med ledningssystemet är att det ska användas för att planera, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ledningssystemet ska säkerställa att rätt saker görs på rätt sätt vid rätt tillfälle och ska skapa ordning så att exempelvis vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser kan förebyggas.

 • Lagbok

  Lagar som styr socialtjänsten

  De flesta insatserna inom socialtjänsten är frivilliga, men vissa insatser kan vara kopplat till tvång, exempelvis lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare (LVM). Här kan du läsa mera om de olika lagarna som styr socialtjänsten.

 • Lex Sarah och Lex Maria

  Lex Sarah och lex Maria gör oss ännu bättre. De är viktiga verktyg i socialförvaltningens kvalitetsarbete. Målsättningen är att alla brister ska synliggöras och åtgärdas.

 • Tystnadsplikt och sekretess

  Inom socialtjänsten finns en sträng sekretess, som innebär att det mesta som rör socialtjänstens klienter är sekretessbelagt.

 • Vård- och omsorgscollege

  Vård- och omsorgscollege

  Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan arbetsgivare inom vård och omsorg, fackliga representanter och utbildningssamordnare.