Detaljplan för Kärnebäcken 1:1 m.fl

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Planbild Kärnebäcken 1:1

Detaljplan för Kärnebäcken 1:1 m.fl

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av industri, kontor, verksamheter och detaljhandel med skrymmande varor vid befintligt industriområde i Åsen, sydväst om Karlsborgs tätort.

I områdets norra del går den asfalterade gatan Åsenvägen och används norr om gatan som en lagerlokal och uppställningsyta. Direkt söder om Åsenvägen finns en grusad uppställningsplats för industri relaterade maskiner, verktyg, containrar och dylikt. I mitten av det grusade om-rådet står en lyktstolpe. Åsenvägen vilken har kommunalt huvudmannaskap löper inom planområdets norra och västra del och nyttjas av både boende i området samt av lastbilar som ska till och från befintliga industriområdet. Resterande mark är idag planterad blandskog.

Samrådsinbjudan

Detaljplanen finns utställd för samråd från 21 november till 12 december 2022 på Karlsborgs bibliotek samt i Karlsborgs kommunhus entré. 

Fysisk planerare finns på plats i kommunhuset på kontorstid under samrådstiden samt på Karlsborgs bibliotek 28 november och 30 november mellan 16.00-18.00.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplanearbetet för del av Kärnebäcken 1:1 m.fl är i samrådsskedet