Diariet på webben

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Växelns öppettider kan avvika i samband med storhelger och sommarens semesterperiod. Information om det hittar du på vår sida kontaktsida som du når via länk högst upp på sidan.

Växelns ordinarie öppettider:
måndag-fredag: 7.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Kommunhusets öppettider:
Måndag-fredag: 8.00-12.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

I diariet på webben för Karlsborgs kommun finns möjlighet att söka efter allmänna och offentliga ärenden och handlingar som registrerats i kommunens diarium. Det går att söka ärenden och handlingar som är registrerade från och med 2021-01-01.

Karlsborgs kommuns diarie på webben 

Vad är ett diarium?

I ett diarium registrerar kommunen de ärenden och tillhörande handlingar som handläggs i de olika nämnderna i Karlsborgs kommun. Det kan handla om ansökningar, remisser, motioner, klagomål med mera. Eftersom varje nämnd inom Karlsborgs kommun är en egen myndighet har de ett eget diarium.

Vad är ärende och handling? 

Ett ärende kan liknas vid en mapp och handlingar kan liknas vid de dokument som finns i mappen. Ett ärende som registrerats tilldelas ett årtal samt nummer och benämns ”diarienummer” (ex 2021-24). Till ett ärende kan det finnas en eller flera handlingar, vilka kan vara inkomna eller upprättade.

Vad kan jag hitta i diariet?

I nämndernas diarium kan du se allmänna ärendena och handlingar. Du kan ta del av Rubrik, Datum och Från/Till. 

Till handlingar finns dokumentbilagor som i de flesta fall publiceras (PDF-filer). Om dokumentbilagorna inte är publicerade beror det på de innehåller personuppgifter som strider mot publicering enligt dataskyddsförordningen eller att dokumentbilagorna innehåller uppgifter med sekretess. När dokumentbilagor inte är publicerade står det "Filer saknas" under handlingarna.

Skyddade uppgifter i handlingar 

Offentlighet och sekretess

Reglerna för kommunens arbete med allmänna handlingar och din rätt att ta del av dem återfinns i bland annat tryckfrihetsförordningen (TF), offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Vid sökning kan begreppet ”Sekretess” visas. Detta begrepp betyder att en uppgift (exempelvis en rubrik på en handling) har skyddats.

Personuppgifter

Eftersom diariet är ett register där personuppgifter ingår är det nödvändigt att ta hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att de flesta personuppgifter som rör dig som privatperson inte får publiceras i kommunens diarie på webben.

Publicering av personuppgifter gällande tjänstepersoner och förtroendevalda som har anknytning till deras tjänsteutövning eller uppdrag får publiceras på internet. Exempelvis namn på ledamot i socialnämnden får publiceras, även partitillhörighet eftersom det avser den förtroendevaldas politiska uppdrag i nämnden.

Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 

Sammanträdeshandlingar 

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser, handlingar och protokoll, från och med 2021-01-01, finns att ta del av i Diariet på webben under "Informationstyp", "Sammanträden".

Protokoll och bilagor innan år 2021

När ett protokoll justerats publiceras anslag med bevis om tillkännagivande om justering av protokoll på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget finns på anslagstavlan i tre veckor och under den tiden kan besluten överklagas.

Kontakt
Om du har frågor, får problem vid sökningen eller vill ta del av en handling som inte är publicerad, kontakta registrator på kommun@karlsborg.se eller via kontaktcenter på telefon 0505-170 00.

Offentlighet, sekretess och personuppgifter

Offentlighetsprincipen - rör den mig?

Ja, i högsta grad. Offentlighetsprincipen betyder att alla, svenskar och utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten.

Vad innebär sekretess?

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet, blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Personuppgifter - hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR)

Eftersom diariet är ett register där personuppgifter ingår är det nödvändigt att ta hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Det innebär att de flesta personuppgifter som rör dig som privatperson inte får publiceras på internet.

Information om offentlighet och sekretess

Information om hur kommuen behandlar dina personuppgifter