Anmälningspliktiga åtgärder

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Det finns byggåtgärder som inte kräver någon form av bygglov, men som kräver en anmälan. En anmälan ska handläggas och beslutas inom fyra veckor efter att ärendet är komplett.

 • Att installera eller göra väsentliga ändringar av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation.
 • Bygga en eller flera komplementbyggnader med totalt 30 m² byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, det så kallade Attefallshuset.
 • Göra en tillbyggnad till en- eller tvåbostadshus med 15 m² bruttoarea.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Att installera eller väsentligt ändra en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp.
 • Att göra ändringar av en byggnad som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller att planlösningen påverkas avsevärt.
 • Att göra ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.
 • Att riva vissa byggnader, eller delar av byggnader, som inte kräver rivningslov.
 • Underhåll av en byggnad eller anläggning med kulturskydd, speciellt bevarandevärde eller som har skyddsbestämmelser. Detaljplanen bestämmer vilka områden som skyddas.
 • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad. (Exempelvis byggen eller projekt som påverkar utrymningsvägarna, indelningen av brandceller eller ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet).
 • Att bygga ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och annan liknande näring.

Skicka in din anmälan

Nu kan du ansöka om bygglov och hantera andra bygg- och anmälningsärenden digitalt i vår nya e-tjänst NovaBygg. Genom att använda e-tjänsten får du tillgång till enkla steg- för steganvisningar, du kan följa handläggningen av ditt ärende samt kommunicera med din bygglovshandläggare direkt i e-tjänsten. 

NovaBygg - våra digitala e-tjänster