Familjehem

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Fråga efter någon av följande:

Ekonomiskt bistånd
(handläggare ekonomiskt bistånd)

Barn och unga (socialsekreterare)

Vuxen, missbruk/psykiatri (socialsekreterare)

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson
(familjehemssekreterare)

Öppenvård (personal öppenvård)

Biståndshandläggare

Vid akuta ärende kontakta under dagtid kommunens växeln, telefon 0505-170 00.
Socialjouren finns tillgänglig delar av kvällar/nätter och helger, telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22. Dessa akuta ärenden kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel och bristande tillsyn.

Övriga akuta fall ring SOS Alarm, telefon 112.

E-post
individochfamiljeomsorg@karlsborg.se

Besöksadress
Karlsborgs kommun
Kungsgatan 11
546 30 Karlsborg

Öppettider
Individ och familjeomsorgens ordinarie öppettider:
Reception måndag-fredag 08:00-12:00
Endast bokade besök på eftermiddagen.

Telefon via kommunens växel måndag-fredag: kl. 08:00-16:00, lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Post kan läggas i postlådan till entrédörren hos individ- och familjeomsorgen (Kungsgatan 11, Karlsborg) fram till klockan 16:00. Efter klockan 16:00 kan post lämnas vid entrédörren till kommunhuset (Storgatan 16, Karlsborg).

Postadress
Karlsborgs kommun
Individ- och familjeomsorgen
546 82 Karlsborg

Familj som cyklar

När barn och ungdomar av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar behöver barnet flytta till en annan familj. Det kan bero på att föräldrar har problem med missbruk eller sjukdom och inte kan ge barnet det stöd det behöver. Eller att den unges eget beteende med exempelvis missbruk eller lagöverträdelse gör att hen behöver byta miljö.

Varför placeras barn i familjehem?

Det kan bero på att:

  • föräldrarna kan inte ge barnet det stöd barnet  behöver och föräldrarna kan ha problem med missbruk eller sjukdom 

  • den unges eget beteende med exempelvis missbruk eller lagöverträdelser som gör att han eller hon behöver byta miljö

  • den unge kommer till Sverige utan sina föräldrar på flykt från länder där det finns oro.

En placering i familjehem sker oftast med de biologiska föräldrarnas samtycke och enligt socialtjänstlagen (SoL). 
Socialförvaltlningen, föräldrar och familjehem behöver samarbeta för att det ska bli så bra som möjligt för barnet. Socialförvaltningen ska stödja såväl familjehem som biologiska föräldrar.

Det händer också att barn och unga omhändertas mot föräldrarnas vilja med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid placering enligt LVU tar socialnämnden över mycket av bestämmanderätten över barnet. Placeringen av barn och ungdomar sker på familjehem alternativt behandlingshem, beroende på vilka behov som finns.

Familjehem är ”vanliga” familjer som tar emot barn och ungdomar, medan behandlingshem är yrkesverksamma organisationer som har som syfte att erbjuda såväl boende som behandling.

Vart vänder jag mig om jag behöver stöd i form av ett familjehem?

Det är socialnämnden som beslutar att ett barn eller ungdom ska få vård i ett familjehem. Först gör handläggaren på socialförvaltningen en utredning av barnets behov enligt socialtjänstlagen.

Om du är intresserad av att bli familjehem vänder du dig till socialtjänsten. Socialtjänstens personal träffar dig och din familj för information om vad ett uppdrag kan innebära.

Ett familjehem är en helt vanlig familj. Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte avgörande. Vad som däremot är viktigt är att familjen har en personlig trygghet och stabil familjesituation.