Våra introduktionsprogram

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Äpple på böcker

Karlsborgs gymnasium erbjuder följande fyra introduktionsprogram; programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Du kan läsa mer om dessa program här nedan.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

För vem: För den som saknar behörighet men är godkänd i svenska samt engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen alternativt i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Plats: Erbjuds genom avtal med annan kommun.

Tid: Individuell.

Sökbar: För programinriktat individuellt val gäller att utbildningen erbjuds för en grupp elever och att den är sökbar.

Mål: Att bli behörig till ett nationellt program (kan ske när som helst under skolåret) och därmed övergå till ett nationellt program.

Innehåll:

 • Eleven läser in de grundskoleämnen som inte är godkända och som behövs för att bli behörig till ett yrkesprogram.
 • Inom detta program läser eleven kurser från ett nationellt yrkesprogram.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå.

För vem: För den som saknar behörighet till ett yrkesprogram.

Plats: I samverkan med annan kommun.

Tid: Individuell.

Sökbar: Programmet är sökbart.

Mål: Eleven får en yrkesinriktad utbildning som underlättar en etablering på arbetsmarknaden eller leder till studier på ett yrkesprogram.

Innehåll:

 • Detta program innehåller huvudsakligen en yrkesutbildning.
 • Eleven erbjuds karaktärsämnen/kurser från ett nationellt yrkesprogram eller annan yrkesinriktad utbildning.
 • Eleven erbjuds arbetsplatsförlagt lärande eller praktik.
 • Eleven erbjuds att läsa in de grundskoleämnen som inte är godkända.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

För vem: För den som saknar behörighet till ett yrkesprogram.

Plats: Karlsborg.

Tid: Individuell.

Mål: Eleven går vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

Innehåll:

 • Eleven erbjuds att läsa de grundskoleämnen som inte är godkända och som behövs för att bli behörig.
 • Eleven erbjuds att läsa gymnasiegemensamma- och karaktärsämnen inom gymnasieskolan.
 • Eleven erbjuds andra insatser som gynnar elevens kunskapsutveckling så som praktik och olika motivationsinsatser.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyligen har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

För vem: För nyanlända till Sverige och som saknar behörighet till ett nationellt program. Här ligger tyngdpunkten på svenska språket för att så fort som möjligt kunna gå vidare till annan utbildning eller arbete. Utbildningen är individuellt utformad och anpassad efter varje enskild elevs behov.

Plats: Karlsborg.

Tid: Individuell.

Mål: Eleven ska kunna söka till ett nationellt program eller övergå till något av programmen yrkesintroduktion eller individuellt val.

Innehåll:

 • Eleven läser in svenska som andraspråk från grundskolan.
 • Eleven erbjuds att läsa grundskole- och gymnasiegemensamma ämnen som eleven bedöms behöva i sin fortsatta utbildning.