Patientsäkerhet

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.00

E-post
socialkontor@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Öppettider
mån-to: 7.30-16.00, fre 7.30-14.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen
546 82 Karlsborg

Kontakter

Patientsäkerhetslagen (PSL) ska främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Enligt PSL ska vårdgivare bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.

I patientsäkerhetslagen (PSL) regleras:

 • Vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter
 • Behörighetsfrågor
 • Tillsynsmyndigheten inspektionen för vård och omsorg (IVO)
 • Prövotid och återkallelse av legitimation
 • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
 • Straffbestämmelser

Patienterna och deras närstående ska också ges möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Enligt PSL ska vårdgivare bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.

Varje år ska resultaten i vårdgivarens patientsäkerhetsarbete redovisas i en patientsäkerhetsberättelse. Patienter och närstående bör engageras i vårdgivarnas patientsäkerhetsarbete.

Vårdgivaren är också skyldig att utreda händelser som lett till, eller hade kunnat leda till, vårdskada.

Anmälan enligt Lex Maria

Vårdgivaren ska göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, när en allvarlig vårdskada inträffat, en så kallad anmälan för Lex Maria.

Patienten ska informeras

Vårdgivaren ska informera den patient som har drabbats av en vårdskada om det inträffade och vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska hända igen.

Patienten ska bli informerad om sina möjligheter att få ersättning enligt patientskadeförsäkringen eller läkemedelsförsäkringen.

Då alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande ska patienten också informeras om hur man kan lämna synpunkter eller klaga på vården. Patienten kan också komma med förslag på hur vården kan bli bättre. Patienten kontaktar i första hand den verksamhet i kommunen där patienten har fått vård och behandling, till exempel hemsjukvård. Kommunen har skyldighet att ta emot och bemöta patientens synpunkter eller klagomål.

Det går också att vända sig till patientnämnden inom Västra Götalandsregionen för att få stöd i kontakten med vården. Länk till patientnämndens hemsida för mera information: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/Patientnamnden

Anmälan till IVO i vissa fall

Vårdgivaren ska dessutom göra en anmälan till inspektionen för vård och omsorg (IVO) om det finns skälig anledning att befara att en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utgör en fara för patientsäkerheten.

IVO kan vända sig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, när IVO anser det finns skäl för beslut om prövotid, återkallelse av legitimation, återkallelse av annan behörighet eller begränsning av förskrivningsrätt.

Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter

I patientsäkerhetslagen beskrivs även hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att utföra sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget ansvar för hur arbetsuppgifter utförs. Dessutom ska hälso- och sjukvårdspersonalen bidra till god patientsäkerhet och rapportera både risker för vårdskador och händelser som lett till, eller hade kunnat leda till, vårdskador till vårdgivaren.

PSL gäller även apotekspersonal

Enligt PSL är också apotekspersonal skyldig att anmäla om de upptäcker att en läkare eller tandläkare skriver ut läkemedel i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

 • Patientsäkerhetsberättelse

  Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

 • Lex Sarah och Lex Maria

  Lex Sarah och lex Maria gör oss ännu bättre. De är viktiga verktyg i socialförvaltningens kvalitetsarbete. Målsättningen är att alla brister ska synliggöras och åtgärdas.

 • Lagbok

  Lagar som styr socialtjänsten

  De flesta insatserna inom socialtjänsten är frivilliga, men vissa insatser kan vara kopplat till tvång, exempelvis lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare (LVM). Här kan du läsa mera om de olika lagarna som styr socialtjänsten.