"" Utbildning & barnomsorg

Vklass

Vklass är en lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av information och kommunicera med varandra via E-post. Vklass används av förskolan, fritidshemmen och grundskolan i Karlsborgs kommun. Här lägger du in schema för förskola och fritids, anmäler frånvaro, tar del av läxor och mycket mer. Fråga ditt barns lärare vilka funktioner som just de använder sig av i Vklass.

Barnomsorg

Karlsborgs kommun erbjuder förskola, öppen förskola och fritidshem.

Grundskola

I Karlsborgs kommun finns två skolor för årskurs F - 6 samt en skola för årskurs 7-9. Förutom de kommunala skolorna, finns även en friskola i Forsvik för årskurs F - 6.

Gymnasium

Karlsborgs gymnasieskola erbjuder individuellt val och språkintroduktion på hemmaplan.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen erbjuder grundläggande och gymnasial nivå, särvux, SFI och yrkesutbildning.

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen och ska anordnas för eleverna i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Barn- och utbildnings-
förvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar verksamhet från förskola till vuxenutbildning. Uppdraget är bland annat att ge förskolor, fritidshem och skolor förutsättningar att lyckas med de mål som anges i läroplanerna. Vi har till uppgift att skapa bra förhållanden för barnen när de befinner sig i våra verksamheter.

Modersmålsundervisning

En information till elever och föräldrar i Karlsborgs kommun för elever med annat modersmål än svenska.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies