Vad är folkhälsa?

Telefon
0505-170 00

Telefontider
Måndag-fredag: 7.30-16.30

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
Måndag-fredag: 8.00-16.00

Hitta hit

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Papper i olika färger, formade som händer

Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, både vad det gäller nivå och fördelning av de samlade individernas hälsa. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt.

God hälsa på lika villkor

Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa. Folkhälsan påverkas och bestäms av människors livsvillkor, levnadsvanor och olika faktorer i samhällsmiljön.

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete som främjar hälsa och förebygger ohälsa, skapar möjligheter för en positiv hälsoutveckling i befolkningen och som strävar efter att utjämna skillnader i hälsa.

Hälsa - ett individuellt mått

Hälsa däremot är ett individuellt mått och handlar om vilket hälsotillstånd man har fysiskt och psykiskt, men också den upplevda hälsan. Vi bär alla ett ansvar för vår egen hälsa och har därmed ett delansvar för den gemensamma folkhälsan.

Samverkan för ett hållbart och effektivt folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete är ingen verksamhet för sig vid sidan om annat. Istället handlar det om samverkan mellan olika samhällssektorer, myndigheter och organisationer för att fördela ansvaret dem emellan. Samverkan ger förutsättningar för ett långsiktigt, hållbart och effektivt folkhälsoarbete för att uppnå folkhälsomålen.