Läslyftet i förskolan

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Förskolorna i Karlsborgs kommun deltar i läslyftet via Skolverket. Läslyftet handlar om att utveckla arbetet med språkutvecklingen inom förskolan. I år har personal och barn arbetat med språkutveckling genom natur och teknik. I tittskåpen som finns nere vid kanalområdet får du ta del av förskolans arbete med läslyftet.

Syftet med läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Läslyftet är ett uppdrag till Skolverket från regeringen och är en internationell satsning där förskolor i hela Sverige kan delta. 

Kollegialt lärande 

Läslyftet bygger på kollegialt lärande med stöd av material från Skolverkets Lärportal. Det kollegiala lärandet sker i grupp och leds av en handledare. I Karlsborgs kommun är det talpedagog Sanna Elander som är handledare för läslyftet i förskolan. En personal från varje avdelning på respektive förskola deltar i läslyftet.

Arbetet består av att personalen först läser forskningsbaserade artiklar och ser filmer eller bildrepotage. Personalen samtalar om materialet de har läst eller sett i sitt arbetslag och på förskolan. Personalen som går läslyftet träffas på Familjecentralen för samtal och diskussioner ledda av handledare.

Personalen planerar och genomför sedan en undervisningsaktivitet tillsammans med sitt arbetslag på respektive avdelning. Därefter ses personalen åter på Familjecentralen för gemensam reflektion och analys av genomförd aktivitet samt diskussion om hur undervisningen på förskolan kan utvecklas. Samtalet leds av handledare.  

Natur, teknik och språkutveckling

I arbetet med läslyftet följer man en utvald modul från Skolverkets Lärportal att arbeta med under läsåret. 

Modulen handlar om att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med naturvetenskap och teknik. Den belyser också hur man kan fånga och utveckla barnens tankar om naturvetenskapliga fenomen. 

Arbetet har inneburit följande undervisningsaktiviteter för barnen under läsåret:

  • Undersöka naturvetenskapsverb
  • Utforska teknik i barnlitteraturen 
  • Barns arbetsteorier i naturvetenskap
  • Naturvetenskap i boksamtal

Är du intresserad av att läsa mer om Läslyftet i förskolan finns mer information att läsa här: Läslyftet i förskolan - Skolverket

 

Läslyftet förskolan

Hur vi arbetar med läslyftet i förskolan