Skolskjuts grundskola

Skolbuss med skylt

Karlsborg kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Mer information hittar du i kommunens skolskjutsreglemente.

Ansök om skolskjuts 

För att ansöka om skolskjuts ska du använda vår e-tjänst. E-tjänsten kräver digital signering. Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavares signaturer. Denna e-tjänst används för skolskjuts för elev i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. 

Ansök om skolskjuts via vår e-tjänst

Skolskjutsreglementet i korthet

Här kan du ladda ner skolskjutsreglementet i sin helhet

Färdvägens längd

Kommunen anordnar skolskjuts till och från skolan med utgångspunkt ifrån elevens folkbokföringsadress. För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-, cykel eller bilväg) från hemmet till av kommunen anvisad skola/hållplats, minst vara:

  Avstånd till skola Avstånd till hållplats
Förskoleklass - Årskurs 6 2 km 2 km
Årskurs 7 - 9 4 km 4 km
Gymnasiesärskola 6 km 6 km

Så långt det är möjligt planeras avståndet hem - hållplats att inte överstiga 1,5 km för årskurs F - 9. I bedömning av avstånd eftersträvas likformighet inom ett väl avgränsat bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever behandlas något generöst. Det kan även innebära att ett begränsat område behandlas restriktivt, och att därmed ingen uppfyller avståndskravet. Detta gäller för elever i årskurs F-6 som bor i Åsen, Södra skogen och på fästningsområdet samt elever i årskurs 7-9 som bor i Norra skogen och Hanken.

Trafikförhållanden, funktionshinder eller andra särskilda omständigheter

Elever som har kortare avstånd till skolan än vad som anges ovan kan ansöka om skolskjuts med hänsyn till trafiksäkerhet, funktionshinder och/eller annan särskild omständighet. Kommunen gör alltid en individuell bedömning av dessa ansökningar. Ansökan görs på särskild blankett. För ytterligare information - se skolskjutsreglementet till höger.

Elever som är folkbokförda i annan kommun men som har gjort ett aktivt val av Karlsborg som skolkommun beviljas i mån av plats från redan trafikerade hållplatser.   

Busskort från Västtrafik

För busskort gäller särskilda regler som eleverna får tillsammans med busskortet. Kortet är personligt och ska behandlas som en värdehandling. Om elev som har fått ett busskort flyttar så att rätten till skolskjuts upphör, ska kortet återlämnas till skolan. Det samma gäller om eleven slutar under läsårets gång. Korten gäller för ett läsår i taget samt de första veckorna av påföljande läsår. Vilka elever som får busskort kan variera från läsår till läsår beroende på hur skolskjutsen planeras.

Elev som väljer annan skola

Elever har rätt att välja en annan skola än den kommunen hänvisar till, men frånsäger sig då rätten till skolskjuts om det innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen att anordna skjutsen. Befintliga skjutsar får dock efter tillstånd nyttjas i mån av plats. På Västtrafiks linjebussar får eleven själv bekosta biljett.

Elev folkbokförd i annan kommun

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Karlsborgs kommun har ingen rätt till skolskjuts till Karlsborgs skolor, men kan efter beviljad ansökan nyttja befintliga skolskjutsar i mån av plats från redan trafikerad hållplats. Hållplatser och tider kan variera under läsårets gång beroende på hur skjutsarna behöver anpassas efter skjutsberättigade elevers behov.

Växelvis boende

Vid växelvis boende inom kommunen är eleven berättigad till skolskjuts från båda föräldrarnas adresser, enligt gällande avståndsregler. Särskild ansökan om sådan skolskjuts skall lämnas till kollektivtrafikkontoret. Om en förälder däremot är bosatt i annan kommun, har eleven rätt till skolskjuts endast från adressen i Karlsborg kommun, om eleven är folkbokförd där. Även i detta avseende tillämpas gällande avståndsregler. Ett växelvis boende måste vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och eleven ska bo lika mycket hos båda föräldrarna.

Tillfällig skolskjuts

Behov av tillfällig skolskjuts bedöms från fall till fall. Bedömning görs på bakgrund av läkarintyg, avstånd och varaktighet. Kontakta kollektivtrafikkontoret och/eller rektor på elevens skola så tidigt som möjligt. Beslut fattas i första hand av Barn- och utbildningsförvaltningens chef. Eleverna är försäkrade genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Vid olycksfall som kräver tillfällig skolskjuts med taxi ska skadan anmälas till kommunens försäkringsbolag snarast möjligt. Försäkringsbolaget skall godkänna ärendet innan taxi kan bokas. Målsman är ansvarig för att rätt taxibolag får detaljer om schematider enligt information och instruktioner från försäkringsbolaget. Blanketter för skadeanmälan finns på skolorna och på barn- och utbildningskontoret där information om både telefonnummer för skadeanmälan och försäkringsnummer finns med.