Om detaljplaner

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Detaljplaner anger vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga husen får vara och hur nära gator och vägar de får ligga med mera. Det är bra att ta reda på vad detaljplanen tillåter innan du köper en tomt eller ett hus.

Med utgångspunkt i översiktsplanen tar kommunen fram detaljplaner som styr utformningen av enskilda områden och i vissa fall enstaka byggnader.

Därför gör vi detaljplaner

Detaljplan skall upprättas för att pröva markens lämplighet för bebyggelse. Det kan handla om enstaka ny byggnad, sammanhållen ny bebyggelse eller om ändrad användning av befintlig bebyggelse. En detaljplan upprättas genom den i plan- och bygglagen reglerade planprocessen.

Vilka områden ska ha detaljplaner?

Detaljplaner upprättas över mindre delar av kommunen, där det är nödvändigt att reglera hur förändringar ska utformas och genomföras. De olika förutsättningarna, behoven och intressena bedöms i ett sammanhang för att uppnå samordning och en lämplig utveckling. Detaljplanen innebär rättigheter och skyldigheter för både kommunen och enskilda. En rättighet för enskilda är en garanterad byggrätt under den så kallade genomförandetiden.