Område av riksintresse för friluftsliv

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
kultur.fritid@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Paddling i Vätterns skärgård

Ett riksintresse innebär att ett område eller ett objekt är av intresse för hela landet. Riksintressen kan vara både geografiskt utpekade eller ämnesanknutna

(MILJÖBALKEN KAP 3 OCH 4) Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärdeneller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så lång möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Om ett område är utpekat till riksintresse för flera oförenliga ändamål ges företräde till de ändamål som lämpligast främjar en långsiktigt hållbar användning av marken, vattnet och den fysiska miljön. 

Behövs området för totalförsvaret har detta riksintresse företräde. Förändringar som inte försvårar användningen kan prövas inom ett riksintresse. I tveksamma fall är det länsstyrelsen som avgör om en förändring utgör påtaglig skada eller inte. I Karlsborg finns riksintressen för naturmiljövård, kulturmiljövård, friluftsliv, friluftsliv och turism, yrkesfiske, dricksvatten, vägar, farleder och totalförsvarets militära del.

Översiktsplan 2014-2020

Friluftsliv

(MILJÖBALKEN 3 KAP 6§) Större delen av Karlsborgs kommun täcks av riksintresset kring Göta kanal och Tiveden. Samtidigt som skyddet kan medföra begränsningar för framtida förändring utgör riksintresset en av kommunens viktigaste resurser för utveckling av näringar kring turismen.

Friluftsliv och turism

(MILJÖBALKEN 4 KAP 2§) I Karlsborgs kommun finns två riksintressen för friluftsliv och turism enligt 4 kapitlet i miljöbalken. Dessa riksintressen är utpekade av regeringen och namngivna i lagtexten. Riksintressen utgör inget hinder för tätortsutveckling, lokalt näringsliv eller försvaret.

De så kallade geografiska riksintressena omfattar:

  • Vättern med öar och strandområden
  • Tiveden med områdena vid sjön Unden och sjön Viken samt området utmed Göta kanal mellan Karlsborg och Sjötorp.

Ställningstaganden friluftsliv och turism

Utpekade riksintressen för friluftsliv och turism är viktiga resurser för utvecklingsmöjligheterna inom Karlsborgs kommun, både som rekreationsmiljöer för kommunens invånare och för besöksnäringen. Kommunen ska arbeta för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av utpekade riksintressen.

Kartor över områden av riksintresse för fritidsliv

Vättern med öar och strandområden.

 

Tiveden med områdena vid sjön Unden och sjön Viken samt området utmed Göta kanal mellan Karlsborg och Sjötorp.