Detaljplan för ändring av byggnadsplan Överby 1:30

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Detaljplan för ändring av byggnadsplan Överby 1:30

Planområdet är beläget i södra delen av Undenäs. Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra för bostäder och caféverksamhet inom befintlig byggnad samt möjliggöra för allmän parkering. Planändringen syftar även till att validera befintlig bebyggelse i form av att ta bort prickmarkmark som inte får bebyggas, för del av mark som är bebyggd.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplanen för ändring av byggnadsplan antogs av Byggnadsnämnden den 24 maj 2022 och fick laga kraft den 14 juni 2022.