Detaljplan för Rödesunds torg

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Detaljplan Rödesunds torg

Planområdet är beläget i centrala delen av Karlsborg utmed riksväg 49 och gränsar i norr och öster till Götakanal och Vättern. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av bostäder vid Rödesunds torg, med inslag av centrumverksamhet och torghandel. Detaljplanen syftar även till att säkerhetsställa allmän platsmark invid strandkanten samt tillgodose behovet av parkeringsplatser.

Kommunfullmäktige beslutade 27 mars 2023 §49 att anta detaljplan för Rödesunds torg.

Länsstyrelsen har den 20 april 2023 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL.

Den 13 april överklagades beslut om antagande. Överklagan avslogs i Mark- och miljödomstolen 12 juni 2023. Vidare överklagades Mark- och miljödomstolens beslut till Mark- och miljööverdomstolen för bedömning. Den 6 juli 2023 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningsrillstånd. Rubricerad detaljplan har därmed vunnit laga kraft 6 juli 2023.