Detaljplan för Idrottsvägen i Mölltorp

Telefon
0505-17200

Telefontider
Mån-Fred kl.10.00-12.00

Besöksadress
Storgatan 16,

Postadress
546 82 Karlsborg

Kontakter

Idrottsvägen Mölltorp

Detaljplan för Idrottsvägen i Mölltorp

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av Mölltorps västra del genom att möjliggöra för bostadsbyggnation av fler enbostadshus inom befintligt bostadsområde. Planen syftar även till att validera befintlig markanvändning och bostadsområde i området, som i nuläget inte omfattas av någon detaljplan. Planförslaget är förenligt med Karlsborgs översiktsplan 2014 som anger området som ett utvecklingsområde för bostäder.

Detaljplanen omfattar ianspråktagen mark i form av Idrottsvägen, två fotbollsplaner och befintlig bebyggelse längsmed Idrottsvägen från och med fastighet Mölltorp 2:31 längsmed vägen samt fastighet Mölltorp 2:2 skifte 3. Övrig mark utgörs av ett skogsområde och vattenområde i form av Kyrksjön.

Detaljplanen omfattas av strandskydd från Kyrksjön. I samband med detaljplanering kan strandskyddet upphävas i ett område om särskilda skäl föreligger. Planförslagets lämplighet har jämförts med alternativa lokaliseringar för att utreda lämpligheten av bostadsbebyggelse inom Karlsborg tätort. Berört planområde har bedömts vara bäst lämpat utifrån detaljplanens syfte.

Samrådstiden pågick mellan 9 oktober - 30 oktober 2023.
Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 30 oktober till Plan- och byggenheten. 

Fysisk post: 
Karlsborgs kommun, Plan- och byggenheten
Storgatan 16
546 82 Karlsborg

Mail:
bygg@karlsborg.se