Be.CULTOUR – Forsvik i fokus för EU-projekt om platsutveckling

Telefon
0505-17000 (växel)

E-post
kommun@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Man sitter på kajkanten vid Forsviks sluss

Under 2021-2023 genomfördes EU-projektet "Be.CULTOUR" (Beyond CULtural TOURism). Forsvik var en av två orter i Västra Götalandsregionen som ingick i projektet. Tanken med projektet är att hitta nya arbetssätt för att utveckla kulturhistoriska miljöer bortom en renodlad besöksnäring för att skapa ett långsiktigt hållbart lokalsamhälle.

Kulturhistoriska miljöer, naturmiljöer och äldre kulturlandskap har stora möjligheter att utvecklas till starka besöksmål. Men i takt med den utvecklingen ökar också problemen med högre påfrestningar på miljön samt risk för utarmning av andra lokala verksamheter och livet på platsen utanför turistsäsong. Med det som utgångspunkt syftar EU-projektet Be.CULTOUR till att skapa ett långsiktigt hållbart lokalsamhälle med ett minskat beroende av besöksnäringen. 

Forsvik i fokus

I projektet var Västra Götalandsregionen en av sex pilotregioner och här hade man valt att lägga fokus på två industrihistoriska besöksmål; Forsvik i Karlsborgs kommun samt Rydal i Marks kommun. 

Be.CULTOUR - BEyond CULtural TOURism

Projektnamnet Be.CULTOUR är en förkortning av begreppet BEyond CULtural TOURism, det vill säga ”bortom kulturturism”. Syftet var alltså att arbeta fram lösningar som i och för sig skulle dra nytta av platsens turistiska värden, men som framförallt skulle utvecklas som komplement till besöksnäringen. Målet var att orten kan utveckla en mer robust och hållbar ekonomi, med ett minskat beroende av besöksnäringen. 

Projektet omfattade forskarstödda analyser av platsens besöksnäring, trender och utvecklingspotential som i förlängningen skulle skapa förutsättningar för långsiktiga utvecklingsplaner för området. 

Medskapande och lokal förankring

Medskapande var ett centralt begrepp där allt utvecklingsarbete skedde tillsammans med lokala aktörer. Vid ett inledande möte i slutet av juni informerade projektledarna Björn Ohlén (Västra Götalandsregionen) och Johan Tranquist (Karlsborgs kommun) om projektet med bakgrund, syfte och tidplan.

Efter informationen följde samtal kring vad som var på gång i Forsvik och vad som krävdes för att stärka Forsviks attraktionskraft och utveckling bortom kulturturismen. Många tankar, idéer och förslag diskuterades och alla deltagare var överens om att det finns stor utvecklingspotential i Forsvik. 

Det fortsatta lokala arbetet

Under hösten 2021 och våren 2022 genomfördes lokala workshops där deltagarna gjorde en nulägesanalys och arbetade fram en vision som sedan skulle ligga till grund för en handlingsplan. 

Därefter är tanken att projektet ska övergå i en fas där man ska hitta finansieringslösningar för planerade satsningar och aktiviteter.

Korta fakta om projektet

Tidplan: 2021-2023 (36 månader)

Projektgrupp: 

 • Björn Ohlén, Västra Götalandsregionen, Kulturutveckling - projektledare 
 • Johan Tranquist, Visit Karlsborg/Karlsborgs kommun – projektledare Forsvik 
 • Christina Shearer - projektledare Rydal 
 • Henrik Olsson, Innovatum Science center - projektpartner 
 • Rolf Danielsson, Internationellt Vävcenter Sjuhärad - projektpartner 

Projektpartners - forskningsparter och regioner:

 • Projektet leds av forskingsinstitutet IRISS i Neapel, Italien som har lång erfarenhet av likande projekt.
 • ERRIN - samarbetsorgan för forskning och utveckling mellan europeiska regioner. (VGR är medlem i ERRIN). ERRIN har sitt kontor i Bryssel.
 • ICLEI - organisation som stödjer regioner och städer som vill arbeta med hållbar utveckling. De skall se till att forskningen kopplar väl till piloternas behov. Hjälper även till med utvecklingsplaner.
 • Iniziativa Cuba - inkubator och innovationscenter i Italien.
 • Uppsala Universitet är med som experter på kulturarv och hållbar utveckling samt hur man kan använda regionalfonder för finansiering.
 • ICHEC - handelshögskola i Bryssel med specialisering inom kulturekonomi.
 • Open University of the Netherlands - akademisk partner