Projekt

Telefon
0505-17000 (växel)

Telefontider
mån-fre: 7.30-16.30

E-post
boukontoret@karlsborg.se

Besöksadress
Storgatan 16
Karlsborg

Öppettider
mån-fre: 7.30-16.00

Hitta hit

Postadress
Karlsborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
546 82 Karlsborg

Fyra personer i ett möte

Projekt inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Pågående Projekt

Nedan listar vi pågående projekt i Barn- och utbildningsförvaltningen.

Förskola

Läslyftet i förskolan

Förskolan har under tre år fått stadsbidrag för projektet Läslyftet i förskolan. Läslyftet är kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. Läslyftet i förskolan riktar sig i första hand till förskollärare. Läslyftet bygger på kollegialt lärande med stöd av webbaserat material på Lärportalen. Det kollegiala lärandet sker i grupper och leds av en Sanna Elander.  

Projektet kommer pågå till juni 2023. 

Se projektets hemsida >> ( Under uppdatering) 

Förskoleklass

Pilotprojekt Teknik för läs- skrivutveckling i förskoleklass på Mölltorpsskolan

I november 2020 startade vi upp ett pilotprojekt på Mölltorpsskolan. Projektet syftar till att med digitala verktyg jobba efter modellen Skriva sig till läsning. Forskning och erfarenhet visar tydligt att barn lär sig läsa och skriva snabbare med digitala hjälpmedel än utan. Efter att de lärt sig läsa och skriva med datorn som stöd följer färdigheten att skriva med penna vilket då blir enklare. 

Projektet syftar till att elever i förskoleklass ska introduceras för teknik som stödjer inlärningen med skriv- läsutveckling, arbeta för att förbättra finmotoriken. 

Projektet finansieras av kommunstyrelsen som tilldelat projektet ett förfogandeanslag på 100 000 kr till 17 elevenheter avsedda för elever i förskoleklass på Mölltorpskolan samt skrivare, installationskostnader och viss kompetensutveckling för pedagogisk personal. 

Projektet kommer pågå mellan 2021-2024. Uppföljning sker regelbundet. 

Se projektets hemsida

Grundskolan

Pilotprojekt "Rörelsemätning - för barn i rörelse"

Projektet startar v 4 och kommer pågå under vårterminen på Strandskolan. Syftet med projektet på Strandskolan är att ge kommuner möjlighet att prova att arbeta systematiskt med rörelsemätning i skolan. Vad är framgångsfaktorer för en mer aktiv skoldag? Vad ger idrottslektionen och är alla elever aktiva? det är frågor som Karin Holmberg, lärare Idrott och hälsa Strandskolan, Karlsborg, ska ta reda på. Hon driver projektet under vårterminen på Strandskolan. 

Planen är att delta i pilotprojektet ihop med fyra andra kommuner i Sverige, samtliga skolor genomför pilotprojektet under VT23.

Rörelsemätning ska främja:

  • Rörelsemätning som en del i ett systematiskt kvalitetsarbete
  • Inspirera till mer rörelse för barn och unga
  • Ge konkret förståelse för WHO:s rörelsemål

Läs mer om projektet

Projekt: Lokal samverkan för ökad vägledningen till lokal arbetsmarknad

För att öka vägledningen till lokal arbetsmarknad har Vuxenutbilddningen jobbat med en serie av kortfilmer för att visa på de lokala behoven av kommande rekrytering. I detta projekt har en film för vägledning till lägre åldrar tagits fram. Denna finns att se på kommunens youtubesida från och med februari 2023. 

Vuxenutbildningen

Projekt: Get ready in West" (React-EU)

Projektet riktar sig till arbetslösa till följd av pandemin efter 11 mars 2020 utifrån prognos från samverkanspartner. Projektdeltagarna ska delta i insatser vilka förväntas stärka individens kompetens med hjälp av vuxenutbildningens stöd/utbud för att söka sig vidare till utbildning eller arbete.

Projektet erbjuder målgruppen/deltagarna: 

  • Studie- och yrkesvägledning
  • Aktiviteter för deltagare
  • Kompetensmäkleri/ kontakter med arbetslivet
  • Nätverk och kännedom om det lokala arbetsmarknaden
  • Studieplan/ Karriärsrådgivning
  • Praktikmöjligheter
  • Personlig utveckling 

Utifrån projektansökan från september 2021 förväntas minst 750 personer delta i projektet.

Projektets målgrupp kommer omfatta personer inom kommunala aktivitetsansvaret (KAA, 16-24 år), nyanlända och personer som blivit arbetslösa pga pandemin efter 11 mars 2020 eller inte kommit i jobb efter avslutad utbildning pga pandemin. Insatserna ska rikta sig till ny-arbetslösa som inte är inskrivna på AF-aktiviteter och inte heller var långtidsarbetslösa före pandemin. 

Europeiska socialfonden stödjer detta projekt som motverkar utanförskap och främjar komptensutveckling. 

Som en del av projektet har Vuxenutbildningen arbetat med att vägleda till lokal arbetsmarknad. Där ett tiotal kortfilmer har arbetats fram för att presentera yrken som har kort utbildningsväg, där arbetsmarknaden har stort behov. 

Projektet ska pågå 2021-12-01 till 2023-04-30 enligt projektansökan september 2021 med följande projektfaser:

- Analys- och planeringsfas: 2021-12-01--2022-02-28
- Genomförandefas: 2022-03-01--2023-02-28
- Avslutsfas: 2023-03-01--2023-04-30

Se projektets hemsidaa

Avslutande projekt

Projekt Koppling West

Karlsborgs kommun väljer att engagera sig i Nätverk Westum och ingå i projektet och satsningen ”Koppling West”. Koppling West syftar till att ge medlemmarna ett processtöd för att kunna se över sina egna strukturer kring arbetet med vägledning och övriga kontakter med arbetslivet och utifrån det planera sitt långsiktiga utvecklingsarbete med fokus på interna strukturer samt även genomföra ett passande pilotprojekt för att främja det fortsatta arbete efter projekttiden. I detta arbete samverkar Vuxenutbildningen med Näringslivsenheten i Karlsborg samt Arbetsmarknadsenheten. Projektet har mynnat i att jobba för former av samverkan lokalt.

I detta projekt har vi genomfört ett pilotprojekt för att få fram en bred bild av hur arbetsmarknaden ser ut lokalt i Karlsborg. Detta genom samverkan med Arbetsmarknadsenhetens projekt för delegation för unga i arbetet. 

Se projektets hemsida. 

Projektet pågick under 2021. 

 

Socialt entreprenörskap i Skolan

Hur kan elever bidra till förbättringar i sitt närområde? Den frågan fick årskurs 8 svara på under vårterminen 2022.  Läsåret 21/22 beviiljades Carl-Johan skolan ett projektbidrag för att lyfta entreprenörskap i skolan. En förstalärarartjänst tillsattes och skolan genomförde tillsammans med organisationen Framtidsfrön Socialt entreprenörskap i Skolan för årskurs 8 och lärare i arbetslaget. 

Under vårterminen 2023 släppte Framtidsfrön ett läromedel som byggde på erfarenheterna i projektet från bland annat Carl-Johan Skolan. Projektet var nytänkande och det fanns en svårighet att få in entreprenörskap naturligt på schemat. Dessa tankar och arbetssätt har tagit med i utvärderingen och mynnat ut i ett nytt läromedlet framtaget av Framtidsfrön. Projektet har lett till ökad samverkan mellan skola och arbetsliv och en SSA-plan för skolan planeras att arbetas fraam. Förvaltningen har också besök andra kommuner för att inspireras till att arbeta vidare med frågorna lokalt. I samverkan har förvaltningen valt att arbeta vidare i projekt för att öka vägledningen till lokal arbetsmarknad. 

Se utvärderingen av projektet på hemsidan